SFS 1982:483

820483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:483

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;

utkom Mn trycket

den 22 juni 1982

Utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 15 § lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln^ orden "statens industriverk" skall bytas ut mot Sveri­

ges geologiska undersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

NILS G. �&SLING

Per Nyqvist
(Industridepartementet)

' Prop. 1981/82:99, NU 40, rskr430.

^ Senaste lydelse av 15 § 1974:891.

1017

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.