SFS 1975:723

750723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:723

om ändring i lagen (1966; 314) om kontinentalsockeln;

utkom från trycket

den 3 sept. 1975

Utfärdad den 26 j uni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 13 och 14 §§ lagen om kontinen­

talsockeln skall ha nedan angivna lydelse.

13 § Den som deltager eller deltagit i tillsyn över efterlevnaden av denna

lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller villkor eller som
anlitats såsom biträde vid tillsynens utövande eller som på an nat sätt tagit

befattning med ärende som avses i lagen, får ej röja eller obehörigen nyttja
yrkeshemlighet, som därigenom blivit känd för honom, och får ej heller,

om det ej kan anses påkallat i tjänst ens intresse, yppa arbetsförfarande el­

ler affärsförhållande varom han sålunda fått kännedom. Om ansvar och
åtal för brott häremot föresk rives i 20 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken.

14 §2 Den som utom riket begått brott som avses i 1 1 eller 13 §, domes, om

han finnes här, efter denna lag och brott sbalken samt vid svensk domstol,

även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk ej är tillämplig och utan hinder av 2

kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.

�&tal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas en­

dast efter förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976 .

På regeringens vägnar

BENGT NORLING

H. L. Svahn
(Industridepartementet)

'Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

' Senaste lydelse 1974: 891. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

1433

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.