SFS 1983:655

830655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:655

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentaEsockeln;

utkom från trycket

den 27 juni 198 3

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 10 § lagen (1966:314) om kon­

tinentalsockeln* orden "vattenlagen (1918:523)" skall bytas ut mot "vat­
tenlagen (1983:291)".

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

THAGE G PE TERSON

' Prop. 1982/83: 26. JoU 31, rskr 370.

- Senaste lydelse av 10 § 19 74: 891.

Per Nyqvist

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.