SFS 1991:49

910049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i la gen (1966:314) om kontinentalsockeln;

utfärdad den 24 januari 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 3, 10 och 15 §§ lagen (1966:314)

om kontinentalsockeln skall ha f öljande lydelse.

3

Regeringen eller myndighet som regeringen be stämmer äger medde­

la tillstånd for annan än staten att genom geofysiska m ätningar, borrning
eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtill­

gångar från denna.

Tillstånd skall avse bestämt område och viss tid.

Regeringen äger föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i

första stycket får äga rum utan tillstånd.

1 ärenden om tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinental­

sockeln skall lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

tillämpas.

10 §'

Inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen

tillämpas svensk lag med undantag av bestämmelserna i minerallagen

(1991:45), vattenlagen (1983:291) och lagstiftningen angående jakt och

fiske. Därvid anses anläggningen och zonen belägna inom närmaste del av

Sveriges sjöterritorium.

15 §" Beslut av Sveriges geologiska un dersökning i ä rende som avses i

7 § och i ärend e om återkallelse av tillstånd på grund av att foreskrift eller

villkor for tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndighetens beslut en­
ligt 12 § överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förordnats.

SFS 1991:49

Utkom från tryc ket

den 12 februari 199 1

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

�ldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i ärenden som an-

hängiggjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

RUNE MOLIN

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

' Prop. 1988/89:92, 1990/91;NU7, rskr. 67.

^ Senaste lydelse 1974:891.

' Senastclydelse 1983:655.

' Senaste lydelse 1982:483.

101

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.