SFS 1992:1145

921145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1145 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;

den 16 d ecember 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln

dels att 4, 7, 10 och 14 §§ skall ha följa nde lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

4 § Vid tillstånd skall fogas de villkor som är påkallade från allmän
synpunkt, såsom villkor om företagets ledning, sättet f�r arbet enas utfö­

rande, anläggningar på kontinentalsockeln f�r arbetena, karta över arbete­
na, provtagning, rapportering rörande verksamheten, användning av pro­
dukterna och åtgärder till bevarande av fyndighet eller borrhål, samt de

villkor som behövs till skydd för miljön eller till skydd f� r sjöfarten, fisket

eller annat allmänt eller enskilt intresse.

När tillstånd meddelas, kan bestämmas i vilken o mfattning undersök-

2646

Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr. 1992/93:54 .

¬

background image

ning eller utvinning skall ske för att den rätt som grund as på tillståndet

SFS 1992:1145

skall äga bestånd.

Tillstånd kan ä ven förbindas med villk or om statligt deltagande i ver k­

samheten eller om utgivande till staten av avgifter för tillståndet, beräkna­

de i förhå llande till mängden eller värdet av utvunna produkter el ler på
annat sätt, eller av andel av produkterna eller med annat liknande villkor.

7

Meddelas tillstånd enligt denna lag i fråga om v iss naturtillgång på

område som omfattas av förut meddelat tillstånd avseende annan natur­

tillgång, får arbete för undersö kning eller bearbetning som verkställes på
grund av först uppkommen rättighet inte hindras på grund av rättighet

som tillkommit senare. Uppstår tvist om hur de särskilda slagen av arbete

skall bedrivas, skall tillsynsmyndigheten, med iaktta gande av villkor som
enligt 4 § har fogats vid tillståndet, bestämma hur arbetena skall ordnas för
att innehavaren av äldre rättigheter skall kunna driva sitt arbete ändamåls­
enligt och med minsta förfång för den senare rättsinnehavaren.

Detsamma gäller förhållandet mellan ett tillstånd s om meddelats enligt

denna lag och ett tillstånd avseende samma område som meddelats enligt
lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

10

Inom anläggning och sä kerhetszon utanför territorialgränsen till-

lämpas svensk lag me d undantag av bestämmelserna i miljöskyddslagen
(1969:387), om inte annat följer av 10 a §, samt i min erallagen (1991:45),

vattenlagen (1983:291) och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid

anses anläggningen och zonen belägna inom närmaste del av Sveriges
sjöterritorium.

10 a § Gäller ett tillstånd enligt denna lag verksamhet som skall bedrivas

utanför territorialgränsen, får regeringen, om det finns särskilda skäl, som
villkor för tillståndet ange att prövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

skall ske hos den myndighet som reg eringen bestämmer. Vad som nu har

föreskrivits gäller endast om tillstånd enl igt miljöskyddslagen behö vs för

en motsvarande verksamhet innanför territorialgränsen.

Miljöskyddslagen skall tillämpas på en verksamhet som omfattas av

villkor enligt första stycket. Regeringen skall ange vilken myn dighet som

skall utöva tillsyn enligt miljöskyddslagen över verksamheten.

14

Den som utom rike t har begått brott som avs es i 11 § döms, om

han finns här, efter denna lag o ch brottsba lken samt vid sve nsk dom stol
även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig.

Har regeringen föreskrivit att sekretess enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen

(1980:100) skall gälla i verksamhet som består i t illsyn över efterlevnaden
av förevarande lag, tillämpas första stycket också i fråga om den som röjer
uppgifter vilka han till följd härav är skyldig att hemlighålla.

�&tal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas

endast efter förordnande av regeringen eller den myndighet regeringen

bemyndigar.

' Senaste lydelse 1974; 343.

' Senaste lydelse 1991:49.

Senaste lydelse 1980:202.

2647

¬

background image

SFS 1992:1145

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

,i,

2. Bestämmelserna i 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd som

meddelas i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat

'

tillstånd.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.