SFS 1973:573

730573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Ibi

om ändring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln;

SFS 1973:573

given Stockholms slott den 5 jimi 1973.

Utkom från trycket

den 26 juni 1973

⬢ai '

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att i 15 § lagen (1966: 314) om kontinen-

talsockeln^ ordet "kommerskollegium" skall bytas ut mot "statens in­

dustriverk".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

RUNE B. JOHANSSON

(L. S.)

(Industridepartementet)

1 Prop. 1973: 41, NU 54, rskr 225.

2 S enaste lydelse av 15 § 1971: 585.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.