SFS 1980:202

800202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring 1 lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;

utfärdad den 30 april 1980.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs i fråga om lagen ( 1966:314) om kon-

tinentalsockeln^

ilcis att 13 § skall upphöra att gälla.

att 1 4 S skall ha nedan angivna lydelse.

Den som utom riket har begått brott som avses i 11 §, d öms. om

''an finns här. efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk d omstol,
a^en om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig och utan hinder av

aP- 5 a § första och andra styckena nämnda balk.

'45.

rskr 269.

3 naste lydelse av 13 § 1975:723.

"naste lydelse 1975:723.

SFS 1980:202

Utkom frän trycket

den 20 maj 1980

373

¬

background image

SFS 1980:202

Har regeringen föreskrivit att sekretess enl.gt 8 kap. 6 § sekretessi.,�~

(1980:100) skall gälla i verks amhet som bes tår i tillsyn över efterlcvnat

av förevamnde lag. tillämpas första stycket också i fråga om densom röl
uppgifter vilka han till följd härav är skyldig att hemlighålla.

�&tal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas en

dast efter förordnande av regeringen eller den regerin gen bemyndigar

u

Off

utfi

Denna lag träder i k raft den I januari 198 1.

38:

På regeringens vägnar

OLOFJOHANSSON

44

un

Per Nyqvist

(Industridepartementet)


(öl

te:

L

o;

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.