SFS 2017:1275 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2017:1275 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
171275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1966:314) om kontinen-

talsockeln ska ha följande lydelse.

1 §

2

Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess

underlag inom allmänt vattenområde samt inom de områden utanför sjöterri-
toriet som framgår av bilaga 3 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterrito-
rium och maritima zoner.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och

andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt
sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då de kan bli föremål
för fångst, antingen är orörliga på havsbottnen eller därunder eller är oför-
mögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess
underlag.

Inom allmänt vattenområde i havet är denna lag inte tillämplig på fångst av

sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning om fiske.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 1974:891.

SFS 2017:1275

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.