SFS 2018:1410 Lag om ändring lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2018:1410 Lag om ändring lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS2018-1410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a § lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

3 a §2 Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att
utvinna naturtillgångar från den tillämpas 2 kap. och 5 kap. 3�5 §§ miljöbal-
ken. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljö-
domstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken. Bestämmelser om att
tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a�29 b §§
miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinental-

sockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. miljöbalken.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för ett tillstånd att genom

borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna natur-
tillgångar från den ska

1. bestämmelserna om planer och annat underlag i 3 kap. 11 och 12 §§

och 5 kap. 18 § miljöbalken tillämpas,

2. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljö-
balken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om annat
inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

3. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

4. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2017:957.

SFS

2018:1410

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.