SFS 1995:18 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 1995:18 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS 1995_18 Lag om ändring i lagen (1966_314) om kontinentalsockeln

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:18

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln skall ha följande lydelse.

15 §2 Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärende som avses

i 7 § och i ärende om återkallelse av tillstånd på grund av att föreskrift
eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndighetens
beslut enligt 12 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förordnats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1991:49.

19

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.