SFS 1996:522 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 1996:522 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS 1996_522 Lag om ändring i lagen (1966_314) om kontinentalsockeln

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:522
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1966:314) om kon-

tinentalsockeln

dels att 8 och 15 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 15 a-15 c §§, av föl-

jande lydelse.

8 §2 Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd
utövas av myndighet som regeringen bestämmer.

Innehavare av tillstånd skall på anfordran lämna tillsynsmyndigheten de

upplysningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande. Tillsyns-
myndigheten äger meddela bestämmelser för att trygga efterlevnaden av
föreskrift eller villkor som gäller för tillståndet.

Den som har att taga befattning med tillsyn äger tillträde till anläggning,

fartyg eller luftfartyg, där verksamhet som omfattas av tillstånd bedrives,
och får göra sig underrättad om förhållande av betydelse för tillämpningen
av föreskrift eller villkor för tillståndet.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte vid tillsyn enligt 15 c §.

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

2

Senaste lydelse 1974:891.

791

background image

SFS 1996:522

15 §3 Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärenden som avses i

7 § och i ärenden om återkallelse av tillstånd på grund av att föreskrifter
eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndigheters beslut
enligt 12 § och 15 c § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förordnats.

15 a § För utläggande av undervattenskablar och rörledningar på

kontinentalsockeln utanför territorialgränsen krävs tillstånd av regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer.

Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att

1. möjliggöra utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av dess

naturtillgångar,

2. förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar från rörledningar, och
3. skydda möjligheten att använda och reparera redan befintliga under-

vattenskablar och rörledningar.

Om tillståndet avser utläggande av rörledningar, skall i beslutet anges

den sträckning av rörledningen på kontinentalsockeln som tillståndet avser.

15 b § Bestämmelserna i 15 a § gäller inte vid utläggande av under-

vattenskablar och rörledningar i syfte att utforska kontinentalsockeln eller
utvinna dess naturtillgångar.

15 c § Tillsynen över efterlevnaden av 15 a § och villkor som har
meddelats med stöd av den paragrafen utövas av den myndighet som

regeringen bestämmer. Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden
som behövs för att 15 a § och villkor som har meddelats med stöd av den
paragrafen skall efterlevas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1995:18.

792

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.