SFS 2009:408 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinental-sockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2009:408 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinental-sockeln
090408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

14 §

2

Den som utom riket har begått brott som avses i 11 § döms, om han

eller hon finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol
även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig.

Har regeringen föreskrivit att sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) ska gälla i verksamhet som består i tillsyn
över efterlevnaden av denna lag, tillämpas första stycket också i fråga om
den som röjer uppgifter vilka han eller hon till följd härav är skyldig att hem-
lighålla.

�&tal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas endast

efter förordnande av regeringen eller den myndighet regeringen bemyndigar.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1992:1145.

SFS 2009:408

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.