SFS 2019:846 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2019:846 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS2019-846.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 c § lagen (1966:314) om kontinen-
talsockeln ska ha följande lydelse.

4 c §2 Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser
att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort an-
läggningar och för andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner, regio-
ner och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får beslut

fattas om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av
länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller som närmaste del av
Sveriges sjöterritorium ligger i.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1998:819.

SFS

2019:846

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.