SFS 2001:438 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2001:438 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
010438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 a § lagen (1966:314) om konti-

nentalsockeln skall ha följande lydelse.

3 a §

2

Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att ut-

vinna naturtillgångar från den tillämpas 2 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 §
miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinental-

sockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att

genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att ut-
vinna naturtillgångar från den. I fråga om förfarandet, kraven på miljö-
konsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap.
miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Senaste lydelse 1998:819.

SFS 2001:438

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.