SFS 2005:574 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2005:574 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
050574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 b § lagen (1966:314) om konti-

nentalsockeln skall ha följande lydelse.

3 b §

2 Vid prövning av tillstånd till täkt på kontinentalsockeln av berg,

sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter skall behovet av det material
som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i
övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt om
det kan befaras att den kommer att försämra livsbetingelserna för någon
djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller kräver hänsyn av någon annan
anledning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

2 Senaste lydelse 1998:819.

SFS 2005:574

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.