SFS 2021:1020 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2021:1020 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS2021-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln ska ha följande lydelse.

14 §2 Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i 11 § även
om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Röjer någon uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt

föreskrift som gäller tillsyn enligt denna lag och som har meddelats med
stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas
första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2009:408. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2021:1020

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.