Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:299
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:384
Länk: Länk till register

SFS nr:

1970:299
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1970-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS

1991:384
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   I denna lag förstås med

växtodlingsprodukt vara som helt eller delvis består av spannmål, frö, avrens eller annat avfall av spannmål eller frö eller halm från odling av spannmål eller frö,
flyghavre kärnor av flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och grobara delar av sådana kärnor.

2 § lagen äger ej tillämpning på
   1. växtodlingsprodukt som härrör från brukningsenhet, på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden,
   2. växtodlingsprodukt, som icke är halm, från annan brukningsenhet än som avses under 1, om produkten undergått finförmalning (fingröpning) med finfördelningsgrad som bestämts av statens jordbruksverk eller vid undersökning befunnits fri från flyghavre,
   3. skogsfrö,
   4. frö av växt som odlas endast till prydnad. Lag (1991:384).

Hantering

3 §   Om ej annat följer av 4 §, får växtodlingsprodukt ej
   1. transporteras, förvaras eller eljest hanteras på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides,
   2. lämnas för använding som utsäde, foder eller för annan slutlig förbrukning, om det kan antagas att produkten kommer att användas på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides.

Innehåller annan växtodlingsprodukt än halm, som förts in i landet, högre halt flyghavre än som jordbruksverket medgivit, får ej produkten transporteras från den ort dit den förts in i landet utan medgivande av jordbruksverket. Lag (1991:384).

4 §   Bestämmelserna i 3 § första stycket gäller ej
   1. enstaka överlåtelse av växtodlingsprodukt utan offentligt utbud från odlare till djurhållare på samma ort,
   2. överlåtelse av halm för jordbruksändamål, när sådan överlåtelse enligt jordbruksverkets bestämmande är nödvändig för försörjningen med foder,
   3. transport av växtodlingsprodukt inom sammanhängande del av brukningsenhet,
   4. överlåtelse av annan växtodlingsprodukt än halm för slutlig förbrukning som foder till tamdjur, om produkten vid undersökning befunnits icke ha högre halt flyghavre än som jordbruksverket godkänt.
Lag (1991:384).

5 §   Vara som är avsedd till viltfoder eller prydnad och som består av eller innehåller flyghavre, axade flyghavreplantor eller axade delar av sådana plantor får ej saluhållas eller överlåtas.

6 §   Emballage som innehållit växtodlingsprodukt eller fordon i vilket sådan produkt fraktats får användas utanför sammanhängande del av brukningsenhet eller överlåtas endast om det är fritt från flyghavre.

7 §   Den som innehar kasserat avrens eller annat avfall av spannmål eller frö, som innehåller flyghavre, skall bränna eller på annat sätt förstöra det.

Bekämpning

8 §   För område där flyghavre av någon betydenhet förekommer fastställer regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverkets plan för bekämpning av flyghavren.

Förekommer flyghavre inom område, för vilket plan enligt första stycket ej fastställts, skall marken, så långt det är möjligt, hållas fri från axade plantor av flyghavren. Lag (1991:385).

9 §   Skyldighet att vidtaga åtgärd enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket åvilar fastighetsägaren. Har i fastigheten eller i del av denna upplåtits annan nyttjanderätt än som avses i 1 kap. 7 § lagen (1907:36 s.1) om nyttjanderätt till fast egendom gäller vad som sagts om ägaren i stället nyttjanderättshavaren.

10 §   Fullgör ej fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skyldighet enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket, kan länsstyrelsen anmana honom att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att följa anmaning enligt första stycket, kan länsstyrelsen låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad. Lag (1990:1489).

11 §   Beslut enligt 10 § andra stycket länder omedelbart till efterrättelse.

Övriga bestämmelser

12 §   Regeringen kan förordna att denna lag skall äga tillämpning på annan växtodlingsprodukt eller annat föremål än som avses i 1 eller 6 §. Regeringen kan även beträffande annat fall än som avses i 4 § förordna att 3 § första stycket ej skall gälla. Lag (1990:1489).

13 §   Polismyndigheten skall på begäran av länsstyrelsen lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 10 § andra stycket. Lag (1990:1489).

14 §   Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 5-7 §, 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan enligt 8 § första stycket.


Övergångsbestämmelser

1970:299

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8-11 §§ samt 14 § i vad avser brott mot 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan enligt 8 § första stycket den 1 maj 1971, och i övrigt den 1 juli 1970.

Förordningen (1961:77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970. Bestämmelserna i 11-13 §§ nämnda förordning gäller dock till utgången av april 1971.
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.