SFS 1991:384

910384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:384 Lag

utkom frän trycket

om ändring i lagen (1 970:299) om skydd mot flyghavre;

den 4 juni 1991

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att i fråga om lagen (19 70:299) om

skydd mot flyghavre

dels att i 2§ ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "statens

jordbruksverk",

dels att i 3 och 4§§ ordet "lantbruksstyrelsen" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "jo rdbruksverket" i m otsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Prop. 1990/91:99, JoU27, rskr. 276.

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.