SFS 1970:299

700299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 299

Utkom från trycket den 23 juni 1970

Nr 299

Lag

om skydd mot flyghavre;

given Stockholms slott den 27 ma j 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

I denna lag förstås med

växtodlingsprodukt vara som helt eller delvis består av spannmål, frö,

avrens eller annat avfall av spannrnål eller frö eller halm från odling av

spannmål eller frö,

flyghavre kärnor av flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och gro­

bara delar av sådana kärnor.

Lagen äger ej tillämpning på

1. växtodlingsprodukt som härrör från brukningsenhet, på vilken ej fun­

nits axade plantor av flygha\a-e under vegetationsperioden,

2. växtodlingsprodukt, som icke är halm, från annan brukningsenhet än

som avses under 1, om produkten undergått finförmalning (fingröpning)

med finfördelningsgrad som bestämts av lantbruksstyrelsen eller vid under­

sökning befunnits fri från flyghavre,

3. skogsfrö,

4. frö av växt som odlas endast till pi-j^dnad.

Hantering

Om ej annat följer av 4 §, får växtodlingsprodukt ej

1. transporteras, förvaras eller eljest hanteras på sätt som innebär fara

för att flyghavre sprides,

2. lämnas för användning som utsäde, foder eller för annan slutlig för­

brukning, om det kan antagas att produkten kommer att användas på

sätt som innebär fara för att flyghavre sprides.

1 Prop. 1970:114, 3LU 50, rskr 268.

¬

background image

624

1970 . Nr 299

Innehåller annan växtodlingsprodukt än halm, som förts in i landet, hög­

re halt flyghavre än som lantbruksstyrelsen medgivit, får ej produkten

transporteras från den ort dit den förts in i landet utan medgivande av

lantbruksstyrelsen.

Bestämmelserna i 3 § första stycket gäller ej

1. enstaka överlåtelse av växtodlingsprodukt utan offentligt utbud från

odlare till djurhållare på samma ort,

2. överlåtelse av halm för jordbruks ändamål, när sådan överlåtelse enligt

lanthruksstyrelsens bestämmande är nödvändig för försörjningen med fo­

der,

3. transport av växtodlingsprodukt inom sammanhängande del av bruk-

ningsenhet,

4. överlåtelse av annan växtodlingsprodukt än halm för slutlig förbruk­

ning som foder till tamdjur, om produkten vid undersökning befunnits icke

ha högre halt flygha^Te än som lanthruksstyrelsen godkänt.

Vara som är avsedd till viltfoder eller prydnad och som hestår av eller

innehåller flyghavre, axade flyghavreplantor eller axade delar av sådana

plantor får ej saluhållas eller överlåtas.

Emballage som innehållit växtodlingsprodukt eller fordon i vilket sådan

produkt fraktats får användas utanför sammanhängande del av hruknings-

enhet eller överlåtas endast om det är fritt från flyghavre.

7 §

Den som innehar kasserat avrens eller annat avfall av spannmål eller frö,

som innehåller flyghaATe, s kall bränna eller på annat sätt förstöra det.

Bekämpning

För område där flyghavre av någon betydenhet förekommer fastställer

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, lantbruksstyrelsen plan

för bekämpning av flygha^Ten.

Förekommer flyghavro inom område, för vilket plan enligt första stycket

ej fastställts, skall marken, så långt det är möjligt, hållas fri från axade

plantor av flyghavren.

9 §

Skyldighet att vidtaga åtgärd enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § and­

ra stycket åvilar fastighetsägaren. Har i fastigheten eller i del av denna

upplåtits annan nyttjanderätt än som avses i 1 kap. 7 § lagen (1907: 36 s. 1)

om nyttjanderätt till fast egendom gäller vad som sagts om ägaren i stället

nyttj anderättshavaren,

10 §

Fullgör ej fastighetsägare eller nyttj anderättshavare skyldighet enligt be­

kämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket, kan lantbruksnämnden an-

mana honom att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter fastighetsägare eller nyttjanderättshavai'e att följa anmaning

enligt första stycket, kan lantbruksnämnden låta verkställa åtgärden på den

försumliges bekostnad.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 299

625

11 §

Beslut enligt 10 § andra stycket länder omedelbart till efterrättelse.

övriga bestämmelser

12 §

Konungen kan förordna att denna lag skall äga tillämpning på annan

växtodlingsprodukt eller annat föremål än som avses i 1 eller 6 §. Konungen

kan även beträffande annat fall än som avses i 4 § förordna att 3 § första

stycket ej skall gälla.

13 §

Polismyndigheten skall på begäran av lantbruksnämnden lämna hand­

räckning när det behövs för kontroll av att lagen efterleves eller för verk­

ställighet av beslut enligt 10 § andra stycket.

14 §

Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3

eller 5�7 §, 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpnings-

plan enligt 8 § första stycket.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8�11 §§ samt 14 § i vad avser brott

mot 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan en­

ligt 8 § första stycket den 1 maj 1971, och i övrigt den 1 juli 1970.

Förordningen (1961:77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyg­

havre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970. Bestämmelserna i

11�13 §§ nämnda förordning gäller dock till utgången av april 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND B ENGTSSON

¬

background image

;j

i-

Nr 299, Vi 'i rk. Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.