SFS 1984:903

840903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1972:114) med anledning av

konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och

Norge om renbetning;

utfärdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1972:114) med

anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge

om renbetning

dels att 1 § och övergångsbestämmelserna till lagen skall ha nedan an­

givna lydelse,

dels att till lagen skall fogas två nya bilagor, bilagorna 3 och 4, av nedan

angivna lydelse.

1 § Kapitlen II-VI i konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige

och Norge om renbetning skall, med un dantag av 64 och 66 §§, gälla som
svensk lag, dock att 7, 8, 10-12, 14, 22, 25, 27, 3 0-34, 38, 41, 48, 51 -55,

59, 61, 62 och 65 §§ i konven tionen skall gälla som svensk lag i den lydelse
de fått enligt avtalet den 3 oktober 1984 om ändring i konventionen.

Konventionen och ändringsavtalet har den lydelse som härvid fogade

bilagorna 1 och 3 utvisar.

Denna lag^ träder i kraft den 1 maj 1972 och gäller så länge konventionen

är i kraft.

I fråga om vissa betesavgifter gäller de tillfälliga avvikelser från 52 och

57 §§ konventione n som anges i arti klarna 1, 2, 4 och 14 i det i samband

med k onventionens ingående upprättade protokollet om uppförande och

underhåll av spärrstängsel för renar, dock att artikel 1 i protokol let skall

gälla som svensk lag i den lydelse den fått enligt avtalet den 3 oktober 1984
om ändring i pr otokollet. Protokollet och ändringsavtalet har den lydelse

härvid fogade bilagorna 2 och 4 u tvisar.

Denna lag^ träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

SFS 1984:903

Utkom från trycket

den 13 december 198 4

' Prop, 1984/85: 27, JoU 13, rskr 21.

^ 1972: 114,

^ 1984:903.

1891

¬

background image

SFS 1984:903

Avtal om ändring i konventionen den 9

februari 1972 mellan Sverige och Norge
om renbetning

Den svenska och den norska regeringen

har efter förhandlingar blivit eniga om föl­

jande ändringar i konventionen den 9 februari

1972 om renbetning.

1 § A andra stycket punkt 4 skall ha föl­
jande lydelse:

"4. Anjavassdalen

Från Moarsejavris södra ände längs väst-

gränserna för områdena Havgavuobmi och

Devdisfjellet till Divielvas s ammanflöde med

Målselva, denna älv till sammanflödet med

Kirkeselva, denna älv och Kirkesdalen till

Kirkestinden, därifrån en rät linje till s ödra

änden av sjön vid punkt 922, dä rifrån längs
Gaskasvagge till Altevatn, de nna sjö till Av2-

2ejokkas västligaste utflöde, denna älv till i

höjd med punkt 1012, därifrån en rät linje till

södra änden av sjön vid punkt 786, därifrån

en rät linje till Moarsejavris sö dra ände."

Bilaga 3

Avtale om endringer i konvensjonen av 9.

februar 1972 mellom Norge og Sverige om
reinbeite

Den norske og den svenske regjering har

etter forhandlinger blitt enige om f0lgende

endringer i kon vensjonen av 9. februar 1972

om reinbeite:

§ 1 A annet ledd punkt 4 skal lyde:

"4. Anjavassdalen:

Pra Moarsejavris s0rende längs vestgren-

sene for områdene Havgavuobmi og Devdis­
fjellet til Divielvas saml0p med Målselva,

denne elv til saml0pet med Kirkeselva, denne
elv og Kirkesdalen til Ki rkestinden, derfra en

rett linje til s0renden av vatn med h0yde 922,

derfra längs Gaskasvagge til Altevatn, dette

vatn til Avziejokkas vestligste utl0p, denne

elv til i h0yde med h0yde 1012, derfra en rett

linje til s0renden av vatn med h0yde 786,

derfra en rett linje til Moarsejavris s0rende."

6 § skall ha följande lydelse:

"I Anjavassdalen är högsta tillåtna renan­

tal 9000."

§ 6 skal lyde:

"I Anjavassdalen er störste tillatte reinan-

tall9000."

7 § A första stycket skall ha följande ly­
delse:

"I Norrbottens län far följande områden

användas för norsk renbetning: Maunu, Jal-

kis Vuoskåive, Njuorajaure, Patsajäkel,
�lvsbyn och Storsund."

Vidare skall i 7§ under A infogas en ny

punkt, 2, av nedan angivna lydelse, medan
nuvarande punkterna 2-5 skall benämnas 3-

6:

"2. Jalkis Vuoskåive

Från riksröse 280 en rät linje till Vuoma-

jåkka i huvudsak efter befintligt renspärr-

stängsel på samma sträcka, därifrån en rät
linje i nordostlig riktning mot Nautekielas till

skärningspunkten med den bäck som mynnar

i nordligaste viken av Vuomajaure, en rät

linje från angivna skärningspunkt till nordost­

ligaste viken av Kamasjaure, längs dennas

norra strand till riksgränsen och denna till
riksröse 280.

§ 7 A förste ledd skal lyde:

"I Norrbottens län kan fölgende områder

brukes som beite for norsk rein: Maunu, Jal­

kis Vuoskåive, Njuorajaure, Patsajäkel,

�lvsbyn og Storsund."

Videre skal det i § 7 under A tilföyes et

nytt punkt 2 med ordlyd som angitt nedenfor,

mens nåvasrende p unkter 2-5 skal betegnes

3-6:

"2. Jalkis Vuoskåive:

Fra riksröys 280 en rett linje til Vuoma-

jåkka hovedsakelig etter eksisterende sperre-

gjerde for rein på samme strekning, derfra en

rett linje i nordöstlig retning mot Nautekielas

til skjeeringspunktet med den bekk som mun-

ner ut i den nordligste viken av Vuomajuare,

en rett linje fra dette skjccringspunkt til den

nordöstligste viken av Kamasjaure, längs

dennes nordlige strand til riksgrensen og den­

ne till riksröys 280.

1892

¬

background image

SFS 1984:903

Om det vid visst tillfälle inte finns betes­

möjligheter inom området, skall lantbruks­
nämnden i No rrbottens län efter samråd med

Saarivuoma sameby och tillitsmannsutvalget
för Altevatns renbetesdistrikt anvisa ett an­

nat lämpligt betesområde inom Saarivuoma

sameby."

I 8 § A skall infogas en ny p unkt, 1, av ne­

dan angivna lydelse, medan nuvarande punk­

terna 1 och 2 skall ben ämnas 2 respektive 3:

"1. Området Jalkis Vuoskåive från och

med den 1 Januari till och med den 31 ma rs.

Om det finns särskilda skäl, kan lantbruks­

nämnden i N orrbottens län efter samråd med

Saarivuoma sameby och tillitsmannsutvalget

för Altevatns renbetesdistrikt medge att om­

rådet utnyttjas också från och med den 1

oktober till och med den 31 de cember samt

från och med den 1 till och med den 30 april."

10 § andra stycket punkt 1 skall ha följande

lydelse:

"1. Områdena Jalkis Vuoskåive och

Njuorajaure får användas för svensk renbet­
ning under den del av året då norsk renbet­
ning ej är tillåten där."

II § skall ha följande lydelse:

"Högsta tillåtna renantal är i nedan an­

givna områden:

A. Norrbottens län

1. Maunu

2. Jalkis Vuoskåive

3. Njuorajaure och
4. Patsajäkel
5. �lvsbyn och
6. Storsund

B. Västerbottens län
1. Ramsele

1000

2. Granö

1000

3. Meselefors

1500"

1 100
1500

1500

2500

Dersom det i et gitt tilfelle ikke skulle

finnes beitemuligheter innenfor området, skal
lantbruksnämnden i Norrbottens län etter

samråd med Saarivuoma sameby og

tillitsmannsutvalget for Altevatn reinbeitedi-

strikt anvise et annet h0velig beiteområde in­

nenfor Saarivuoma sameby."

§ 8 A skal tilf0yes et nytt punkt 1 m ed ord­

lyd som angitt nedenfor, mens nåvaerende

punkter 1 og 2 skall betegnes henholdsvis 2

og3:

"1. Området Jalkis Vuoskåive fra og med

1. januar til og med 31. mars. Dersom det

foreligger saerlige grunner, kan lantbruks­

nämnden i Nor rbottens län etter samråd med

Saarivuoma sameby og tillitsmannsutvalget
for Altevatn reinbeitedistrikt tilläte at områ­
det brukes også fra og med 1. oktober til og

med 31. d esember samt fra og med 1. til og
med 30. april."

§ 10 annet ledd punkt 1 skal lyde:

"1. Områdene Jalkis Vuoskåive og Njuora­

jaure kan brukes til beite for svensk rein i den

tid av året norsk reinbeiting ikke er tillatt

der."

§ 11 skal lyde:

"St0rste tillatte reinantall i de nedenfor

nevnte områder er:

A. Norrbottens län

1. Maunu
2. Jalkis Vuoskåive

3. Njuorajaure og

4. Patsajäkel

5. �lvsbyn og
6. Storsund

B. Västerbottens län
1. Ramsele
2. Granö

3. Meselefors

1 100

1500

1500

2500

1000
1000
1 500"

12 § A första stycket skall ha följande ly­

delse:

"Maunu

Från Gåldajavri i huvudsak längs den

vandringsled som passerar Liksojuovva mot

Nilsivare, därifrån till Terpmisvare och längs

fjällkedjan över Vadsåive, Njuoktjavare och

Kerketjåkko till betes området Maunu."

§ 12 A f0rste ledd skal lyde:

"Maunu

Fra Gåldajavri hovedsakelig längs stien

som passerer Liksojuovva mot Nilsivare,

derfra til Terpmisvare og längs Ijellkjeden

over Vadsåive, Njuoktjavare og Kerketjåkko
til beiteområdet Maunu."

1893

¬

background image

SFS 1984:903

65 § skall ha följande lyde lse:

"När väderleks- eller betesförhållanden el­

ler andra omständigheter gör det nödvändigt,

kan lantbruksnämnden/reindriftssjefen efter

framställning från reindriftsagronomen/lant-

bruksnämnden i d et andra landet föreskriva

tillfällig ändring av betesområden (7 respekti­

ve 1 §), betestider (8 respektive 2 §), renanta l

(11 respektive 6 §) och flyttningsleder (12 §).

I b rådskande fall kan än dring som avses i

första stycket beslutas efter framställning di­

rekt från förmannen i den sameby/det ren­

betesdistrikt i det andra landet som påkallar

ändringen.

Om reindriftssjefen/lantbruksnämnden i

det andra landet lämnar samtycke härtill,

kan lantbruksnämnden/reindriftssjefen med­

ge tillfälligt undantag från bestämmelserna i

10 respektive 4 § om betesområdenas utnytt­

jande."

§ 65 skal lyde;

"Når det på grunn av veer- eller beitefor-

hold eller andre omstendigheter er npdven-

dig, kan reindriftssjefen/lantbruksnämnden

etter anmodning fra lantbruksnämnden/

reindriftsagronomen i det annet land gi be-

stemmelser om midlertidige endringer av bei-

teområder (henholdsvis §§ 1 og 7 ), beitetider

(henholdsvis §§ 2 og 8), reinantall (henholds­

vis §§ 6 og 11) og flytteleier (§ 12).

Når det er npdvendig med en rask avgjp-

relse, kan bestemmelse som nevnt i fprste

ledd gis etter direkte anmodning fra tillisman-

nen for det distrikt/den sameby i det annet

land som pnsker endringen.

Dersom lantbruksnämnden/reindriftssjefen

i det annet land samtykker i det, kan

reindriftssjefen/lantbruksnämnden gjpre mid­

lertidige unntak fra bestemmelsene i hen­

holdsvis §§ 4 og 10 om bruken av beiteområ-

dene."

I 73 § första stycket punkt 3 skall infogas

en ny underpunkt, b), av nedan avgivna ly­

delse, medan nuvarande underpunkterna b)

- f) skall benämnas c) - g):

"b) en karta sammansatt av bladen 30 J

Rensjön och 31 J Råstojaure på vilken inlagts

gränser för betesområdet Jalkis Vuoskåive

som anges i 7 § A 2."

§ 73 förste ledd punkt 3 skal tilfpyes et nytt

underpunkt b) med ordlyd som angitt neden-

for, mens nåvaerende underpunkter b) - f)

skal betegnes c) - g):

"b) et kart sammensatt av blad 30 J Ren­

sjön og 31 J Råstojaure hvor grenser er angitt

for det i § 7 A, 2 beskrevne beiteområdet

Jalkis Vuoskåive."

I 14, 22, 25, 27, 30-34, 38, 41, 48, 5 1-55,

59, 61 och 62 §§ skall "reindriftsinspek-

tör(en)" ersättas med "reindriftsagrono-

m(en)".

I §§ 14 , 22, 25, 27, 30-34, 38, 41, 48, 5 1-

55, 59, 61 og 62 skal "reindriftsinspek-

t0r(en)" erstattes med "reindriftsagrono-

m(en)".

Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter

den dag då parterna har underrättat varandra

om att de konstitutionella kraven för avtalets

ikraftträdande i respektive stat är uppfyllda.

Till bekräftel se härav har nedanstående be-

fullmäktigade ombud undertecknat avtalet

och försett det med sina sigill.

Utfärdat i Oslo den 3 o ktober 1984, i två

exemplar, bägge på svenska och norska språ­

ken, som har samma giltighet.

Denne avtale trer i kraft tretti dager etter

den dag da partene har underrettet hverandre
om at de konstitusjonelle betingelser for avta­

lens ikrafttredelse i de respektive stater er
oppfylte.

Til bekreftels e herav har nedenstående be-

fullmektigede undertegnet denne avtale og

försynt den med sine segl.

Utferdiget i Oslo den 3. oktober 1984 i to

eksemplarer, begge i norsk og svensk tekst,

som har samme gyldighet.

1894

¬

background image

SFS 1984:903

Bilaga 4

Avtal om ändring i protokollet den 9 feb­
ruari 1972 mellan Sverige och Norge om
uppförande och underhåll av spärrstäng­

sel för renar

I samband med förhandlingar mellan den

svenska och den norska regeringen om änd­

ringar i kon ventionen den 9 februari 1972 om

renbetning har regeringarna blivit eniga om

följande ändringar i protokollet samma dag

om uppförande och underhåll av spärrstäng­
sel för renar.

Artikel 1 första stycket skall ha följande ly­

delse:

"Spärrstängsel skall, i den mån inte annat

följer av punkt A 2, snarast möjligt före den 1

maj 1975 uppföras på de sträckor som anges i

denna artikel."

Artikel 1 punkt A 2 skall ha följan de lydelse:

"2. Anjavassdalen och Havgavuobmi

Längs den gräns som anges i 1 § A 4 kon­

ventionen från Aviiejokkas västligaste ut­

flöde i Altevatn till s ödra änden av Moarse-
javri, därifrån längs den gräns som anges i 1 §

A 3 konventionen till riksröse 283 (ca 45 km).
Detta stängsel skall uppföras före den 1 maj

1986.

Vidare skall i mån av behov stängsel upp­

föras längs den gräns som anges i 1 § A 4

konventionen från Kirkestinden till Alte­

vatn."

I artikel 3 skall punkt A utgå medan nuvaran­

de punkterna B och C skall benämnas A re­
spektive B.

Artikel 7 skall ha följ ande lydelse:

"Stängselsträckningarna fastställs närmare

av vederbörande lantbruksnämnd och rein-
driftsagronom gemensamt. Mindre avvi­

kelser från de sträckningar som anges i artik­

larna 1-5 får göras när det är lämpligt på

grund av terrängförhållandena eller önskvärt
av naturvårdshänsyn.

Om det finns särskilda skäl, får det i 66 §

konventionen angivna fasta utskottet föreslå

Avtale om endringer i protokoll av 9. feh-

ruar 1972 mellom Norge og Sverige om
oppfpring og vedlikehold av sperregjerder
for rein

I förbindelse med forhandlinger mellom

den norske og den svenske regjering om en­
dringer i konvensjonen av 9. februar 1972 om

reinbeite har regjeringene blitt enige om f0l-

gende endringer i protokollen av samme dag
om oppf0ring og vedlikehold av sperregjerder

for rein:

Artikkel 1 f0rste ledd skal lyde:

"Sperregjerder skal, i den utstrekning ikke

noe annet f0lger av punkt A.2, snarest mulig

innen 1. mai 1975 oppfpres på de strekninger
som er angitt i denne artikkel."

Artikkel 1 punkt A.2 skal lyde:

"2. Anjavassdalen og Havgavuobmi:

Langs den i konvensjonens § LA.4 be-

skrevne grense fra Av22ejokkas vestligste ut-
l0p i Altevatn til s0renden av Moarsejavri,

derfra längs den i konvensjonens § LA.3

beskrevne grense til riksrpys 283 (ca. 45 km).

Dette sperregjerde skal oppfpres innen 1. mai

1986.

Det skal videre oppfpres sperregjerde etter

behov längs den i konvens jonens § 1.A.4 be­

skrevne grense fra Kirkestinden til Alte­

vatn."

Under artikkel 3 skal punkt A slpy fes mens
nåvasrende punkter B og C skal betegnes hen-
holdsvis A og B.

Artikkel 7 skal lyde:

"Gjerdelinjene fastsettes nasrmere av ved-

kommende reindriftsagronom og lantbruks­
nämnd i fellesskap. Mindre avvik fra de i

artiklene 1-5 angitte gjerdestrekninger kan

gjpres når det er hensiktsmessig på grunn av

terrengforholdene eller pnskelig av natur-
vernhensyn.

Dersom det foreligger sasrlige forhold, kan

det i ko nvensjonens § 66 ne vnte fäste utvalg

1895

¬

background image

SFS 1984:903

de båda ländernas regeringar att besluta att

vissa spärrstängsel enligt artiklarna 1 �5 inte

skall uppföras eller att i stället renvaktarstu-

gor uppförs eller andra åtgärder vidtas som i

huvudsak tillgodoser samma syfte som spärr­

stängsel.

Lantbruksnämnden och reindriftsagrono-

men upprättar protokoll över de stängsel­

sträckningar som fastställs av dem och över
de anläggningar som uppförs i stället för

stängsel. Protokollet skall åtföljas av kartbi­

lagor."

Artikel 8 punkterna 1 och 2 skall ha följande
lydelse;

"1. Norge uppför, bekostar och under­

håller de stängsel som ange s i

artikel 1 punkt B 1 a, B 1 b , B 2, B 3 a,

B 3 b, B 4 och B 5 (den del som icke uppföres

av Sverige, se nedan),

artikel 2 punkt B 1 a 1, B 1 a 2 och B 1 b,

artikel 3 punkt B 2 b.

2. Sverige uppför, bekostar och under­

håller de stängsel som ange s i

artikel 1 punkt A 1, A 2, A 3, B 5 (en

sträcka av 2 km med början vid riksröse 220
A), B 6, C och D,

artikel 2 punkt A, B 2 a, B 2 b, B 3, B 4,

B 5 a och B 5 b,

artikel 3 punkt A, B I och B 2 a,

artikel 5."

foreslå for begge lands regjeringer at disse

beslutter at visse sperregjerder som nevnt i

artiklene 1-5 ikke skal oppfpres eller at det i

stedet skal oppfpres reinvokterhytter eller

iverksettes andre tiltak som i hovedsak tillgo­

doser samme formål som sperregjerder.

Reindriftsagronomen og lantbruksnämn­

den setter opp protokoll over de fastsatte

gjerdelinjer og over de anlegg som oppfpres i

stedet for gjerder. Protokollen skal vasre le d-

saget av kartbilag."

Artikkel 8 punktene 1 og 2 skal lyde:

"1. Norge oppfprer, bekoster og vedlike-

holder de gjerder som er nevnt i

artikkel 1, punktene B.l.a, B.l.b, B.2,

B.3.a, B.3.b, B.4 og B.5 (den del som ikke

bygges av Sverige, se nedenfor),

artikkel 2, punktene B.l.a,1, B.l.a.2 og

B.l.b,

artikkel 3, punkt B.2.b.
2. Sverige oppfprer, bekoster og vedlike-

holder de gjerder som er nevnt i

artikkel 1, punktene A. 1, A.2, A.3, B.5 (en

strekning på 2 km med begynnelse fra riks-

rpys 220 A), B.6, C og D,

artikkel 2, punktene A, B.2.a, B.2.b, B.3,

B.4, B.5.aogB.5.b,

artikkel 3, punktene A, B. 1 og B.2.a,

artikkel 5."

Artikel 10 skall ha följande lydelse:

"När stängsel färdigställts eller annan åt­

gärd vidtagits, skall detta kontrolleras och

godkännas av vederbörande lantbruksnämnd

och reindriftsagronom g emensamt."

Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter

den dag då parterna har underrättat varandra
om att de konstitutionella kraven för avtalets

ikraftträdande i respektiv e stat är uppfyllda.

Till bekräftelse härav har nedanstående be-

fullmäktigade ombud undertecknat avtalet

och försett det med sina sigill.

Utfärdat i Oslo den 3 o ktober 1984, i två

exemplar, bägge på svenska och norska språ­

ken, som har samma giltighet.

Artikkel 10 skal lyde:

"Når gjerde er oppfprt eller annet tiltak

gjennomfprt, skal dette kontrolleres og god-

kjennes av vedkommende reindriftsagronom

og lantbruksnämnd i felles skap."

^ ^ *

Denne avtale trer i kraft tretti dager etter

den dag da partene har underrettet hverandre

om at de konstitusjonelle betingelser for avta­

lens ikrafttredelse i de respektive stater er

oppfylte.

Ti) bekreftelse herav har nedenstående be-

fullmektigede undertegnet denne avtale og

försynt den med sine segl.

Utferdiget i Oslo den 3. oktober 1984 i to

eksemplarer, begge i norsk og svensk tekst,

som har samme gyldighet.

1896

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.