SFS 1974:268

740268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 268

med anledning av miljöskyddskonventionen den

utkom Mn trycket

19 februari 19 74 mellan Danmark, Finland, Norge

den 5 juni 1 974

och Sverige;

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

1 § Artiklarna 1�13 i miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974

mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige skall gälla som svensk

lag. Konventionen har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

2 § Den som hos svensk bevakningsmyndighet tagit befattning med
ärende angående miljöskadlig verksamhet i Danmark, Finland eller

Norge får ej obehörigen yppa yrkeshemlighet, driftanordning eller

affärsförhållande som han därigenom fått kännedom om. Den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dömes till böter eller fäng-

' Prop. 1974: 59, JoU 15, rskr 1 76.

601

¬

background image

SFS 1974: 268

else i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast om målsägande anger
brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Majtt bestämmer.

Mål eller ärende som vid denna lags ikraftträdande är anhängigt vid

domstol eller administrativ myndighet och som rör fråga som omfattas
av konventionen skall handläggas och bedömas enligt förut gällande
bestämmelser.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

(J ordbruksdepartementet)

602

¬

background image

¬

background image

SFS 1974:268

Miljöbeskyttelseskonvention mcllem
Danmark, Finland, Norge og Sverige

Regeringerne i Danmark, Fin­

land, Norge og Sverige, som anser
det for yderst magtpåliggende at

beskytte og forbedre miljpet, er

blevet enige om f0lgende;

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan
välinen ympäristön suojelusopimus

Norjan, Ruotsin, Suomen ja

Tanskan hallitukset, jotka pitävät

ympäristön suojelemista ja paran-
tamista erittäin tärkeänä, ovat

sopineet seuraavasta:

Artikel I

Ved miljpskadelig virksomhed

forstås i denne konvention udled-

ning af fast eller flydende affald,
gasarter eller andre stoffer fra

jordbunden, bygninger eller anl$g

i vandl0b, s0er, eller havet, samt
anvendelse af jordbunden, hav-

bunden, bygninger eller anlseg på

andre måder, som medfprer eller

kan medf0re forstyrrelse af om-

givelserne

ved

vandforurening

eller anden form for påvirkning

af vandforhold, sandflugt, luftför­
orening, st0j, rystelse, temperatur-
forandring, ioniserende stråling,
lys og lignende.

Konventionen er ikke anvende-

1ig på milj0skadelig virksomhed,

der kontrolleres gennem saerskilt

overenskomst mellem to eller flere

kontraherende stater.

1 Artikla

Ympäristölle haitallisella toi-

minalla tarkoitetaan tässä sopi-
muksessa kiinteän tai nestemäisen

jätteen, kaasun tahi muun aineen

päästämistä vesistöön, järveen tai
mereen maalta, rakennuksesta tai

laitteesta, sekä maan, merenpoh-

jan, rakennuksen tai laitteen muuta
käyttöå, joka aiheutta tai saattaa

aiheuttaa haittaa ympäristölle ve­

den pilaantumisen tai muun ve-

sistöllisten olosuhteiden muutok-

sen, hiekanoton, ilman pilaantu­
misen, melon, tärinän, lämpötilan

muutoksen, ionisoivan säteilyn,

valon taikka muun sellaisen seikan

johdosta.

Yleissopimusta ei sovelleta, mil-

loin ympäristölle haitallisesta toi-

minnasta on säädetty erikseen
kahden tai useamman sopimusval-
tion väliscllä sopimuksella.

604

Artikel 2

Ved pr0vning af tilladeligheden

af milj0skadelig virksomhed skal
den forstyrrelse, en sådan virk­

somhed medf0rer eller kan med-

f0re i en anden kontraherende

stat, sidestilles med forstyrrelse i

hjemlandet.

Artikel 3

Den, som udsaettes for eller kan

blive udsat for forstyrrelse fra

milj0skadelig virksomhed i en an-

2 Artikla

Ympäristölle haitallisen toimin-

nan sallittavuutta harkittaessa on
haitta, jonka tällainen toiminta

aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa toi-
sessa sopimusvaltiossa, otettava
huomioon samalla tavoin kuin
haitta omassa maassa.

3 Artikla

Joka on joutiinut tai saattaa

joutua kärsimään toisessa sopi-

musmaassa tapahtuvasta ympäris-

¬

background image

Bilaga

SFS 1974: 268

Miljevernkonvensjon meliom Dan­
mark, Finland, Norge cg Sverige

Regjeringene i Danmark, Fin­

land, Norge og Sverige, som anser

det svsert viktig å verne og for-

bedre miljdet, er blitt enige om

f0lgende:

Artikke! 1

Med milj0skade!ig virksomhet

menes i denne konvensjon utslipp

av fast eller flytende avfall, gass
eller annet stoff fra grunn, byg-

ning eller anlegg i vassdrag, sj0

eller i havet og bruk av jord, hav-

bunn, bygning eller anlegg på an-
nen måte som medfprer eller kan
medfpre forstyrrelse av omgivelse-

ne

gjennom

vannforurensning

eller annen innvirkning på vann-

forholdene, sanddrift, luftforu-

rensning, stpy, rystelse, tempera-

turforandring, ionlserende stråling,

lys eller annet tilsvarende.

Miljöskyddskonvention mellan Dan­
mark, Finland, Norge och Sverige

Regeringarna i Danmark, Fin­

land, Norge och Sverige, som an­
ser det utomordentligt angeläget
att skydda och förbättra miljön,

har enats om följande;

Artikel 1

Med miljöskadlig verksamhet

avses i denna konvention utsläp­

pande av fast eller flytande av­

fall, gas eller annat ämne från

mark, byggnad eller anläggning i

vattendrag, sjö eller havet samt

användning av mark, havsbotten,

byggnad eller anläggning på an­

nat sätt som medför eller kan

medföra störning för omgivning­

en genom vattenförorening eller
annan inverkan på vattenförhål­

landen, sanddrift, luftförorening,

buller, skakning, temperaturänd­

ring, joniserande strålning, ljus

eller annat sådant.

Konvensjonen kommer ikke til

anvendelse i den utstrekning mil-

jpskadelig virksomhet reguleres

gjennom saerskilt overenskomst

meliom to eller flere kontraheren-

de stater.

Artikkel 2

Ved avgjprelse om en miljpska-

delig virksomhet skal tillates skal
de forstyrrelser en slik virksomhet

medfprer eller kan medfpre i an­
nen kontraherende stat likestilles
med forstyrrelse i den stat hvor

tillåtelsen skal gis.

Artikkel 3

Den som er blitt rammet eller

som kan bli r ammet av forstyrrelse

fra miljpskadelig virksomhet i an-

Konventionen är ej tillämplig, i

den mån miljöskadlig verksamhet

regleras genom särskild överens­
kommelse mellan två eller flera

fördragsslutande stater.

Artikel 2

Vid prövning av tillåtligheten

av miljöskadlig verksamhet skall
störning som sådan verksamhet

medför eller kan medföra i annan

fördragsslutande stat

likställas

med störning i det egna landet.

Artikel 3

Den som drabbats eller kan

drabbas av störning från miljö­

skadlig verksamhet i annan för-

605

¬

background image

SFS 1974:268

606

den stat, kan rejse sag om virk-

somhedens tilladelighed, herunder
sp0rgsmål om skadeforebyggende
foranstaltninger, ved vedkommen-

de domstol eller administrative

myndighed i den stat, hvor virk-

somheden ligger, samt appellere

domstolens eller den administra­

tive myndigheds beslutning, alt i

samme udstraekning og under
samme forudsastninger som et rets-

subjekt i virksomhedslandet.

Bestemmelserne i fprste stykke

anvendes på tilsvarende måde, når
det gaelder spgsmål om erstatning

på grund af miljdskadelig virk-
somhed. Sp0rgsmålet om erstat­

ning må ikke bed0mmes efter reg­

ler, som er mere ufordelagtige for
den skadeiidende end virksom-

hedslandets erstatningsregler.

Artikel 4

Hver stat udser en speciel myn­

dighed (overvågelsesmyndighed),

som skal have til opgave at vare­

tage almene milj0beskyttelsesin-

teresser i landet i förbindelse med

forstyrrelse forårsaget af milj0ska-

delig virksomhed i en anden kon-

traherende stat.

Med henblik på varetagelse af

sådanne interesser skal overvågel-

sesmyndigheden kunne indbringe

säger angående tilladeligheden af

miljdskadelig virksomhed for eller
blive hdrt af vedkommende dom­

stol eller administrative myndig­
hed i e n anden kontraherende stat,

såfremt myndighed eller anden

rcprassentant for almene miljdbe-

skyttelsesintcresser i denne stat kan

anlasgge sag eller blive hdrt i så­

danne säger, samt appellere dom­

stolens eller den administrative
myndigheds beslutning i henhold

tölle haitallisesta toiminnasta, voi

saattaa kysymyksen toiminnan
sallittavuudesta,

mihin

luetaan

myös

toimenpiteet

haittojen

ehkäisemiseksi, käsiteltäväksi siinä

valtiossa nostamalla kanteen asian-
omaisessa tuomioistuimessa tai
kääntymällä asianomaisen hallin-
toviranomaisen puoleen, sekä va-

littaa tuomioistuimen tai hallinto-

viranomaisen päätöksestä samassa
laajuudessa ja samoin edellytyksin
kuin oikeussubjekti toimintamaas-

sa.

Ensimmäistä kappaletta on vas-

taavasti sovellettava myös ympä-

ristölle haitallisen toiminnan joh-

dosta esitettäviin vahingon korvaa-

mista koskeviin kanteisiin. Korva-

usta koskevaa kysymystä ei saa

arvostella sellaisten määräysten

mukaan, jotka ovat vahinkoa

kärsineelle epäedullisemmat kuin

toimintamaan

vahingonkorvaus-

määräykset.

4 Artikla

Jokainen valtio määrää erityisen

viranomaisen (valvontaviranomai-

sen), jonka tehtävänä on valvoa

maan yleisiä ympäristönsuojelue-

tuja toisessa sopimusvaltiossa ta-

pahtuvan ympäristölle haitallisen
toiminnan suhteen,

Näiden etujen valvomiseksi val-

vontaviranomaisella on ympäris­
tölle haitallisen toiminnan sallit-
tavuutta koskevassa asiassa oikeus
ajaa kannetta tai tulla kuulluksi

toisen sopimusvaltion asianomai-

sessa tuomioistuimessa taikka saat­
taa asia toisen sopimusvaltion
asianomaisen

hallintoviranomai-

sen käsiteltäväksi, mikäli asia on
sen laatuinen, että toisen sopimus­

valtion viranomainen tai muu

yleisten

ympäristönsuojcluetujcn

edustaja voi ajaa sitä koskevaa

kannetta tai tulla kuulluksi sen

¬

background image

nen kontraherende stat, kan reise

sak ved vedkommende domstol
eller administrative myndighet i
den staten om ⬢ hvorvidt virksom-
heten skal tillates, herunder s0ks-

mål om forebyggende tiltak mot

skader, og kan få overpr0vet dom­
stolens eller myndighetens avgj0-

relsc i samme utstrekning og på

samme vilkår som rettssubjekter i

den staten hvor virksomheten dri­

ves.

dragsslutande stat får föra talan
hos vederbörande domstol eller
administrativa myndighet i den

staten beträffande verksamhetens

tillåtlighet, däri inbegripet talan

om skadeförebyggande åtgärder,
och överklaga domstolens eller

myndighetens beslut i samma ut­

sträckning och under sgmma för­

utsättningar som rättssubjekt i

verksamhetslandet.

SFS 1974:268

Bestemmelsene i f0rste ledd får

tilsvarende anvendelse når det
gj elder s0ksmål om erstatning på

grunn av milj0skadelig virksom-

het. Sp0rgsmålet om erstatning må
ikke bed0mmes et ter regler som er
mer ufordelaktige for den skade-

lidende enn virksomhetslandets er-

statningsregler.

Första stycket äger motsvaran­

de tillämpning beträffande talan

om ersättning för skada på grund
av miljöskadlig verksamhet. Frå­

gan om ersättning får ej bedömas
efter regler som är oförmånligare
för den skadelidande än verksam­

hetslandets ersättningsregler.

Artikkel 4

Hver stat skal utpeke en saerskilt

myndighet (tilsynsmyndighet) med

oppgave å vareta allmenne milj0-

verninteresser i landet i samband
med forstyrrelser fra milj0skade-

1ig virksomhet i annen kontrahe­

rende stat.

For å vareta slike interesser kan

tilsynsmyndigheten reise sak ved

eller bli h0rt av vedkommende

domstol eller administrative myn­
dighet i annen kontraherende stat

om milj0skadelig virksomhet skal

tillates, dersom myndighet eller

annen representant for allmenne
milj0verninteresser i vedkommen­
de stat kan reise sak eller bli h0rt

i slike saker, samt få overpr0vet

domstolens eller den administra­

tive myndighets avgj0relse i hen-
hold til de prosessuelle regler som
gjelder i vedkommende stat for

Artikel 4

Varje stat utser en särskild

myndighet (bevakningsmyndighet)

med uppgift att tillvarataga all­

männa miljöskyddsintressen i lan­
det i samband med störning från

miljöskadlig verksamhet i annan

fördragsslutande stat.

För tillvaratagande av sådana

intressen äger bevakningsmyndig­

heten föra talan hos eller bli hörd

av vederbörande domstol eller ad­

ministrativa myndighet i annan
fördragsslutande stat beträffande

tillåtligheten av miljöskadlig verk­

samhet, om myndighet eller annan

företrädare för allmänna miljö­
skyddsintressen i den staten kan
föra talan eller bli hörd i ärenden
av det slag varom fråga är, samt
överklaga domstolens eller den ad­
ministrativa myndighetens beslut
enligt den procedur- och instans-

607

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.