SFS 1974:268

740268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 268

med anledning av miljöskyddskonventionen den

utkom Mn trycket

19 februari 19 74 mellan Danmark, Finland, Norge

den 5 juni 1 974

och Sverige;

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

1 § Artiklarna 1�13 i miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974

mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige skall gälla som svensk

lag. Konventionen har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

2 § Den som hos svensk bevakningsmyndighet tagit befattning med
ärende angående miljöskadlig verksamhet i Danmark, Finland eller

Norge får ej obehörigen yppa yrkeshemlighet, driftanordning eller

affärsförhållande som han därigenom fått kännedom om. Den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dömes till böter eller fäng-

' Prop. 1974: 59, JoU 15, rskr 1 76.

601

¬

background image

SFS 1974: 268

else i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast om målsägande anger
brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Majtt bestämmer.

Mål eller ärende som vid denna lags ikraftträdande är anhängigt vid

domstol eller administrativ myndighet och som rör fråga som omfattas
av konventionen skall handläggas och bedömas enligt förut gällande
bestämmelser.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

(J ordbruksdepartementet)

602

¬

background image

¬

background image

SFS 1974:268

Miljöbeskyttelseskonvention mcllem
Danmark, Finland, Norge og Sverige

Regeringerne i Danmark, Fin­

land, Norge og Sverige, som anser
det for yderst magtpåliggende at

beskytte og forbedre miljpet, er

blevet enige om f0lgende;

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan
välinen ympäristön suojelusopimus

Norjan, Ruotsin, Suomen ja

Tanskan hallitukset, jotka pitävät

ympäristön suojelemista ja paran-
tamista erittäin tärkeänä, ovat

sopineet seuraavasta:

Artikel I

Ved miljpskadelig virksomhed

forstås i denne konvention udled-

ning af fast eller flydende affald,
gasarter eller andre stoffer fra

jordbunden, bygninger eller anl$g

i vandl0b, s0er, eller havet, samt
anvendelse af jordbunden, hav-

bunden, bygninger eller anlseg på

andre måder, som medfprer eller

kan medf0re forstyrrelse af om-

givelserne

ved

vandforurening

eller anden form for påvirkning

af vandforhold, sandflugt, luftför­
orening, st0j, rystelse, temperatur-
forandring, ioniserende stråling,
lys og lignende.

Konventionen er ikke anvende-

1ig på milj0skadelig virksomhed,

der kontrolleres gennem saerskilt

overenskomst mellem to eller flere

kontraherende stater.

1 Artikla

Ympäristölle haitallisella toi-

minalla tarkoitetaan tässä sopi-
muksessa kiinteän tai nestemäisen

jätteen, kaasun tahi muun aineen

päästämistä vesistöön, järveen tai
mereen maalta, rakennuksesta tai

laitteesta, sekä maan, merenpoh-

jan, rakennuksen tai laitteen muuta
käyttöå, joka aiheutta tai saattaa

aiheuttaa haittaa ympäristölle ve­

den pilaantumisen tai muun ve-

sistöllisten olosuhteiden muutok-

sen, hiekanoton, ilman pilaantu­
misen, melon, tärinän, lämpötilan

muutoksen, ionisoivan säteilyn,

valon taikka muun sellaisen seikan

johdosta.

Yleissopimusta ei sovelleta, mil-

loin ympäristölle haitallisesta toi-

minnasta on säädetty erikseen
kahden tai useamman sopimusval-
tion väliscllä sopimuksella.

604

Artikel 2

Ved pr0vning af tilladeligheden

af milj0skadelig virksomhed skal
den forstyrrelse, en sådan virk­

somhed medf0rer eller kan med-

f0re i en anden kontraherende

stat, sidestilles med forstyrrelse i

hjemlandet.

Artikel 3

Den, som udsaettes for eller kan

blive udsat for forstyrrelse fra

milj0skadelig virksomhed i en an-

2 Artikla

Ympäristölle haitallisen toimin-

nan sallittavuutta harkittaessa on
haitta, jonka tällainen toiminta

aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa toi-
sessa sopimusvaltiossa, otettava
huomioon samalla tavoin kuin
haitta omassa maassa.

3 Artikla

Joka on joutiinut tai saattaa

joutua kärsimään toisessa sopi-

musmaassa tapahtuvasta ympäris-

¬

background image

Bilaga

SFS 1974: 268

Miljevernkonvensjon meliom Dan­
mark, Finland, Norge cg Sverige

Regjeringene i Danmark, Fin­

land, Norge og Sverige, som anser

det svsert viktig å verne og for-

bedre miljdet, er blitt enige om

f0lgende:

Artikke! 1

Med milj0skade!ig virksomhet

menes i denne konvensjon utslipp

av fast eller flytende avfall, gass
eller annet stoff fra grunn, byg-

ning eller anlegg i vassdrag, sj0

eller i havet og bruk av jord, hav-

bunn, bygning eller anlegg på an-
nen måte som medfprer eller kan
medfpre forstyrrelse av omgivelse-

ne

gjennom

vannforurensning

eller annen innvirkning på vann-

forholdene, sanddrift, luftforu-

rensning, stpy, rystelse, tempera-

turforandring, ionlserende stråling,

lys eller annet tilsvarende.

Miljöskyddskonvention mellan Dan­
mark, Finland, Norge och Sverige

Regeringarna i Danmark, Fin­

land, Norge och Sverige, som an­
ser det utomordentligt angeläget
att skydda och förbättra miljön,

har enats om följande;

Artikel 1

Med miljöskadlig verksamhet

avses i denna konvention utsläp­

pande av fast eller flytande av­

fall, gas eller annat ämne från

mark, byggnad eller anläggning i

vattendrag, sjö eller havet samt

användning av mark, havsbotten,

byggnad eller anläggning på an­

nat sätt som medför eller kan

medföra störning för omgivning­

en genom vattenförorening eller
annan inverkan på vattenförhål­

landen, sanddrift, luftförorening,

buller, skakning, temperaturänd­

ring, joniserande strålning, ljus

eller annat sådant.

Konvensjonen kommer ikke til

anvendelse i den utstrekning mil-

jpskadelig virksomhet reguleres

gjennom saerskilt overenskomst

meliom to eller flere kontraheren-

de stater.

Artikkel 2

Ved avgjprelse om en miljpska-

delig virksomhet skal tillates skal
de forstyrrelser en slik virksomhet

medfprer eller kan medfpre i an­
nen kontraherende stat likestilles
med forstyrrelse i den stat hvor

tillåtelsen skal gis.

Artikkel 3

Den som er blitt rammet eller

som kan bli r ammet av forstyrrelse

fra miljpskadelig virksomhet i an-

Konventionen är ej tillämplig, i

den mån miljöskadlig verksamhet

regleras genom särskild överens­
kommelse mellan två eller flera

fördragsslutande stater.

Artikel 2

Vid prövning av tillåtligheten

av miljöskadlig verksamhet skall
störning som sådan verksamhet

medför eller kan medföra i annan

fördragsslutande stat

likställas

med störning i det egna landet.

Artikel 3

Den som drabbats eller kan

drabbas av störning från miljö­

skadlig verksamhet i annan för-

605

¬

background image

SFS 1974:268

606

den stat, kan rejse sag om virk-

somhedens tilladelighed, herunder
sp0rgsmål om skadeforebyggende
foranstaltninger, ved vedkommen-

de domstol eller administrative

myndighed i den stat, hvor virk-

somheden ligger, samt appellere

domstolens eller den administra­

tive myndigheds beslutning, alt i

samme udstraekning og under
samme forudsastninger som et rets-

subjekt i virksomhedslandet.

Bestemmelserne i fprste stykke

anvendes på tilsvarende måde, når
det gaelder spgsmål om erstatning

på grund af miljdskadelig virk-
somhed. Sp0rgsmålet om erstat­

ning må ikke bed0mmes efter reg­

ler, som er mere ufordelagtige for
den skadeiidende end virksom-

hedslandets erstatningsregler.

Artikel 4

Hver stat udser en speciel myn­

dighed (overvågelsesmyndighed),

som skal have til opgave at vare­

tage almene milj0beskyttelsesin-

teresser i landet i förbindelse med

forstyrrelse forårsaget af milj0ska-

delig virksomhed i en anden kon-

traherende stat.

Med henblik på varetagelse af

sådanne interesser skal overvågel-

sesmyndigheden kunne indbringe

säger angående tilladeligheden af

miljdskadelig virksomhed for eller
blive hdrt af vedkommende dom­

stol eller administrative myndig­
hed i e n anden kontraherende stat,

såfremt myndighed eller anden

rcprassentant for almene miljdbe-

skyttelsesintcresser i denne stat kan

anlasgge sag eller blive hdrt i så­

danne säger, samt appellere dom­

stolens eller den administrative
myndigheds beslutning i henhold

tölle haitallisesta toiminnasta, voi

saattaa kysymyksen toiminnan
sallittavuudesta,

mihin

luetaan

myös

toimenpiteet

haittojen

ehkäisemiseksi, käsiteltäväksi siinä

valtiossa nostamalla kanteen asian-
omaisessa tuomioistuimessa tai
kääntymällä asianomaisen hallin-
toviranomaisen puoleen, sekä va-

littaa tuomioistuimen tai hallinto-

viranomaisen päätöksestä samassa
laajuudessa ja samoin edellytyksin
kuin oikeussubjekti toimintamaas-

sa.

Ensimmäistä kappaletta on vas-

taavasti sovellettava myös ympä-

ristölle haitallisen toiminnan joh-

dosta esitettäviin vahingon korvaa-

mista koskeviin kanteisiin. Korva-

usta koskevaa kysymystä ei saa

arvostella sellaisten määräysten

mukaan, jotka ovat vahinkoa

kärsineelle epäedullisemmat kuin

toimintamaan

vahingonkorvaus-

määräykset.

4 Artikla

Jokainen valtio määrää erityisen

viranomaisen (valvontaviranomai-

sen), jonka tehtävänä on valvoa

maan yleisiä ympäristönsuojelue-

tuja toisessa sopimusvaltiossa ta-

pahtuvan ympäristölle haitallisen
toiminnan suhteen,

Näiden etujen valvomiseksi val-

vontaviranomaisella on ympäris­
tölle haitallisen toiminnan sallit-
tavuutta koskevassa asiassa oikeus
ajaa kannetta tai tulla kuulluksi

toisen sopimusvaltion asianomai-

sessa tuomioistuimessa taikka saat­
taa asia toisen sopimusvaltion
asianomaisen

hallintoviranomai-

sen käsiteltäväksi, mikäli asia on
sen laatuinen, että toisen sopimus­

valtion viranomainen tai muu

yleisten

ympäristönsuojcluetujcn

edustaja voi ajaa sitä koskevaa

kannetta tai tulla kuulluksi sen

¬

background image

nen kontraherende stat, kan reise

sak ved vedkommende domstol
eller administrative myndighet i
den staten om ⬢ hvorvidt virksom-
heten skal tillates, herunder s0ks-

mål om forebyggende tiltak mot

skader, og kan få overpr0vet dom­
stolens eller myndighetens avgj0-

relsc i samme utstrekning og på

samme vilkår som rettssubjekter i

den staten hvor virksomheten dri­

ves.

dragsslutande stat får föra talan
hos vederbörande domstol eller
administrativa myndighet i den

staten beträffande verksamhetens

tillåtlighet, däri inbegripet talan

om skadeförebyggande åtgärder,
och överklaga domstolens eller

myndighetens beslut i samma ut­

sträckning och under sgmma för­

utsättningar som rättssubjekt i

verksamhetslandet.

SFS 1974:268

Bestemmelsene i f0rste ledd får

tilsvarende anvendelse når det
gj elder s0ksmål om erstatning på

grunn av milj0skadelig virksom-

het. Sp0rgsmålet om erstatning må
ikke bed0mmes et ter regler som er
mer ufordelaktige for den skade-

lidende enn virksomhetslandets er-

statningsregler.

Första stycket äger motsvaran­

de tillämpning beträffande talan

om ersättning för skada på grund
av miljöskadlig verksamhet. Frå­

gan om ersättning får ej bedömas
efter regler som är oförmånligare
för den skadelidande än verksam­

hetslandets ersättningsregler.

Artikkel 4

Hver stat skal utpeke en saerskilt

myndighet (tilsynsmyndighet) med

oppgave å vareta allmenne milj0-

verninteresser i landet i samband
med forstyrrelser fra milj0skade-

1ig virksomhet i annen kontrahe­

rende stat.

For å vareta slike interesser kan

tilsynsmyndigheten reise sak ved

eller bli h0rt av vedkommende

domstol eller administrative myn­
dighet i annen kontraherende stat

om milj0skadelig virksomhet skal

tillates, dersom myndighet eller

annen representant for allmenne
milj0verninteresser i vedkommen­
de stat kan reise sak eller bli h0rt

i slike saker, samt få overpr0vet

domstolens eller den administra­

tive myndighets avgj0relse i hen-
hold til de prosessuelle regler som
gjelder i vedkommende stat for

Artikel 4

Varje stat utser en särskild

myndighet (bevakningsmyndighet)

med uppgift att tillvarataga all­

männa miljöskyddsintressen i lan­
det i samband med störning från

miljöskadlig verksamhet i annan

fördragsslutande stat.

För tillvaratagande av sådana

intressen äger bevakningsmyndig­

heten föra talan hos eller bli hörd

av vederbörande domstol eller ad­

ministrativa myndighet i annan
fördragsslutande stat beträffande

tillåtligheten av miljöskadlig verk­

samhet, om myndighet eller annan

företrädare för allmänna miljö­
skyddsintressen i den staten kan
föra talan eller bli hörd i ärenden
av det slag varom fråga är, samt
överklaga domstolens eller den ad­
ministrativa myndighetens beslut
enligt den procedur- och instans-

607

¬

background image

SFS 1974:268

til den procedure- cg instansord­
ning, som gselder i pågaeldende

stat for sådan ne säger.

johdosta. Samoin vaivontavirano-

maisella on oikeus valittaa tuo-

mioistuimen tai hallintovirano-

maisen päätöksestä siinä menette-

ly- ja käsittelyastejärjestyksessä,

joka tällaisista asioista on voimas-

sa kyseisessä valtiossa.

Artikel 5

Finder den domstol eller admi­

nistrative myndighed,-som under-

s0ger spprgsmål om tilladelse til

miljpskadelig virksomhed (pr0v-

ningsmyndigheden), at virksom-

heden medf0rer eller kan medf0re

forstyrrelse af betydning i en an­

den kontraherende stat, skal pr0v-

ningsmyndigheden, hvis der sker

offentligg0relse eller bekendtg0-

relse i säger af omtalte natur, så

snart som muligt sende et eksem-

plar af sägens akter til overvågel-

sesmyndigbeden i den anden stat
samt give denne myndigbed mu-
ligbed for at udtale sig. I givet fald

skal underretning om tid og sted

for m0de eller besigtigelse i god

tid tilstilles overvågelsesmyndigbe-
den, som i 0vrigt også skal boldes
underrettet om sägens gang i den
udstraekning, det måtte have den­

ne myndigbeds interesse.

5 Artikla

Mikäli tuomioistuin tai ballin-

toviranomainen, jonka tebtävänä

on barkita luvan myöntämista ym-

päristölle baitalliselle toiminnalle
(lupaviranomainen), katsoo, etta

toiminta aibeuttaa tai saattaa

aibeuttaa merkityksellistä baittaa

toisessa sopimusmaassa, lupavira-
nomaisen tulee, mikäli kysymys

on asiasta, jossa käytetään kuulu-

tus- tai julkista ilmoitusmenette-

lyä, mabdollisimman pian läbettää

kappale asiaa käsittelevistä asia-
kirjoista toisen maan valvontavi-

ranomaiselie sekä järjestää tälle
mabdollisuus antaa lausunto asias­

ta. Kokous- tai katselmusaikaa ja
-paikkaa koskevat tiedot on kysei­

sessä tapauksessa byvissä ajoin

annettava tiedoksi valvontavirano-

maiselle, joka muutenkin on pi-

dettävä tietoisena asian kulusta

siltä osin kuin se kyseisen virano-

maisen kannaita saattaa olla tar-
peellista.

608

Artikel 6

Efter anmodning fra overvågel-

sesmyndigbeden skal pr0vnings-

myndigbeden, i den udstraekning

det måtte va^re i overensstemmel-

se med procedureregler i virksom-

bedslandet, påla:gge den, som s0-

ger om tilladelse til milj0skadelig

virksomhed, at indgive yderligere

opiysninger, tegninger og tekniske

beskrivelser, som pr0vningsmyn-

digbeden anser for n0dvendige

med benblik på at bcd0mmc virk-

ningerne i det andet land.

6 Artikla

Valvontaviranomaisen pyynnös-

tä lupaviranomaisen tulee, mikäli
menettelytapaa koskevista sään-

nöksistä ei muuta jobdu, velvoittaa
bakijaa toimittamaan lisätiedot,

piirustukset ja tekniset selvitykset,
joita voidaan katsoa tarvittavan

toiminnan toisessa maassa aibeut-

tamien vaikutusten arvioimiseksi.

¬

background image

slike saker.

ordning som i staten i fråga gäller

för sådana ärenden.

SFS 1974:268

Artikkel 5

Finner domstol eller administra­

tiv myndighet som skal avgj0re

sp0rgsmålet om tillåtelse til mil-

j0skadelig virksomhet (konses-

jonsmyndigheten) at virksomheten

medf0rer eller kan medf0re for-

styrrelse av betydning i en annen

kontraherende stat, skal konse-

sjonsmyndigheten, dersom det an-

vendes kunngj0ring eller utlysning
i saker av denne art, så snart som

mulig sende et eksemplar av sa­

kens dokumenter til tilsynsmyn-

digheten i den annen stat og gi
vedkommende myndighet anled­
ning til å avgi uttalelse Underret­

ning om tid og sted for m0te eller
befaring skal i tilfelle gis tilsyns-

myndigheten i god tid. Tilsyns-

myndigheten skal også ellers höi­

des underrettet om sakens behand­
ling i den utstrekning det kan ha
interesse for myndigheten.

Artikel 5

Finner domstol eller adminis­

trativ myndighet som har att prö­

va fråga om tillstånd till miljö-

skadlig verksamhet (prövnings­

myndighet)

att

verksamheten

medför eller kan medföra stör­

ning av betydelse i annan för­

dragsslutande stat, skall pröv­

ningsmyndigheten, om kungörel­

se- eller

utställningsförfarande

tillämpas i ärenden av ifrågava­
rande slag, så snart som möjligt

sända ett exemplar av handling­
arna i ärendet till bevakningsmyn­
digheten i den andra staten samt

bereda denna myndighet tillfälle

att avge yttrande. Besked om tid

och plats för sammanträde eller

besiktning skall i förekommande

fall i g od tid tillställas bevaknings­

myndigheten, som även i övrigt

skall hållas underrättad om ären­

dets gång, i den mån det kan ha
intresse för denna myndighet.

Artikkel 6

Etter anmodning av tilsynsmyn-

digheten skal konsesjonsmyndig-

heten, i den utstrekning det er i

overensstemmelse

med

saksbe-

handlingsreglene i vedkommende

stat, pålegge s0keren å gi de ytter-

ligere opplysninger, tegninger og
tekniske beskrivelser som konse-

sjonsmyndighetene mener er n0d-

vendige for å bedpmme virkninge-

ne i den annen stat.

Artikel 6

På begäran av bevakningsmyn­

digheten skall prövningsmyndig­

het, i den mån det överensstäm­
mer med procedurreglerna i verk­

samhetslandet, förelägga den som
söker tillstånd till miljöskadlig

verksamhet att lämna de ytterli­

gare uppgifter, ritningar och tek­

niska beskrivningar som pröv­

ningsmyndigheten anser erforder­

liga för att bedöma verkningarna i

det andra landet.

609

39�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 268

Artikel 7

Overvågelsesmyndigheden

of-

fentligg0r, i den udstraskning den

anser det for påkraevet af hensyn

til almene eller specielle interes-

ser, meddelelser fra pr0vnings-

myndigheden ved bekendtg0relse

i den lokale presse eller på anden
passende måde cg foranlediger i

0vrigt udredning om virkningerne

i hjemlandet, i det omfång den

måtte finde det n0dvendigt.

7 Artikla

Valvontaviranomainen

tiedot-

taa, mikäli se pitää yleisen tai
yksityisen edun kannalta tarpeelli-
sena, lupaviranomaiselta saamas-
taan ilmoituksesta paikallisessa

sanomalehdessä julkaistulla kuulu-

tuksella tai muulla tarkoituksen-

mukaisella tavalla ja suorittaa
muutoin tarpeelliseksi katsomansa
selvityksen vaikutuksista omassa
maassa.

Artikel 8

Udgifterne ved overvågelses-

myndighedens virksomhed afhol-
des af hjemlandet.

8 Artikla

Valvontaviranomaisen toimin-

nasta koituvat menot maksaa ko-

timaa.

Artikel 9

Hvis overvågelsesmyndigheden

i en bestemt sag har underrettet

vedkommende domstol eller ad­

ministrative myndighed i virksom-

hedslandet om, at overvågelses-
myndighedens opgaver i sägen

skal övertages af en anden myn­
dighed, gselder konventionens be­

stämmelser om overvågelsesmyn-

dighed i det relevante omfång for

så vidt angår denne myndighed.

9 Artikla

Mikäli

valvontaviranomainen

on ilmoittanut toimintamaan asian-

omaiselle

tuomioistuimelle

tai

hallintoviranomaiselle, että val­
vontaviranomaisen tehtävistä jos-

sakin asiassa vastaa muu virano-

mainen, noudatetaan myös tämän

viranomaisen suhteen soveltuvin
osin valvontaviranomaista koske-

via sopimuksen säänöksiä.

610

Artikel 10

Hvis det er påkraevet for at ud-

arbejde udredning om milj0ska-

delig virksomheds skadevirkninger
i et andet land, skal overvågelses­

myndigheden i dette andet land

på begaering af pr0vningsmyndig-

heden i virksomhedslandet foran-

stalte en besigtigelse på stedet.

Ved sådan besigtigelse må pr0v-
ningsmyndigheden eller en sag-

kyndig, som myndigheden forord-
ner, vaere til stede.

Efter behov skal najrmere for­

skrifter angående besigtigelse som

nacvnt i f0rste stykke udarbcjdes i

samarbejde mellem de ber0rte

lande.

10 Artikla

Mikäli ympäristölle haitallisen

toiminnan toisessa maassa aiheut-

tamien haittavaikutusten selvit-
tämiseksi on tarpeen, sen maan
valvontaviranomaisen on toimin­

tamaan lupaviranomaisen pyyn-

nöstä ryhdyttävä paikalla toimen-

piteisiin katselmuksen suorittami-

seksi. Katselmuksessa saa valvon­

taviranomainen tai tämän määrää-

mä asiantuntija olla läsnä.

Tarvittaessa asianomaiset valtiot

laativat yhdessä ensimmäisessä

kappalcessa tarkoilettua katsel-

musta koskevat yksityiskohtaisct

ohjeet.

¬

background image

Artikkel 7

Tilsynsmyndigheten skal gj0re

kjent, i den utstrekning den anser

det n0dvendig av hensyn til all-
menne interesser eller enkeltinte-

resser, underretninger fra konse-

sjonsmyndigheten ved kunngj0-

ring i lokalavis eller på annen pas-

sende måte cg skal for 0vrig före­

ta den utredning om virkningene i

eget land som den finner n0dven-

dig.

Artikel 7

Bevakningsmyndigheten tillkän­

nager, i den mån den anser det
behövligt av hänsyn till allmänna

eller enskilda intressen, meddelan­
den från prövningsmyndighet ge­

nom kungörelse i ortstidning eller
på annat lämpligt sätt och verk­

ställer i övrigt den utredning om

verkningarna i det egna landet

som den finner erforderlig.

SFS 1974:268

Artikkel 8

Kostnadene ved tilsynsmyndig-

hetens virksomhet betales av hjem-

staten.

Artikel 8

Kostnaderna för bevaknings­

myndighetens verksamhet betalas

av hemlandet.

Artikkel 9

Dersom tilsynsmyndigheten i en

bestemt sak har underrettet ved-

kommende domstol eller admi­

nistrative myndighet i den stat til­

låtelsen skal gis, at tilsynsmyndig-

hetens oppgaver i saken skal ut-

f0res av annen myndighet, kom­

mer konvensjonens bestemmelser

om tilsynsmyndighet til anvendel-

se på denne myndighet så långt

de passer.

Artikel 9

Har bevakningsmyndigheten i

visst ärende underrättat vederbö­
rande domstol eller administrativa
myndighet i verksamhetslandet att

bevakningsmyndighetens

uppgif­

ter i ärendet skall fullgöras av an­
nan myndighet, gäller konventio­
nens bestämmelser om bevak­
ningsmyndighet i tillämpliga delar

denna myndighet.

Artikkel 10

Hvor det anses n0dvendig for

utredningen av milj0skadelig virk-

somhets skadevirkninger i annet

land, skal tilsynsmyndigheten i
det landet på anmodning fra kon-

sesjonsmyndigheten i virksomhets-

landet foranstalte befaring på ste-
det. Ved slik befaring har konse-
sjonsmyndigheten eller sakkyndig

som myndigheten utpeker adgang

til å vaere tilstede.

Artikel 10

Om det behövs för utredning

om miljöskadlig verksamhets ska­

deverkningar i annat land, skall

bevakningsmyndigheten i det lan­
det på begäran av prövningsmyn­
dighet i' verksamhetslandet föran­
stalta om besiktning på platsen.

Vid sådan besiktning får pröv­

ningsmyndigheten eller sakkun­

nig som myndigheten förordnar
vara närvarande.

Om n0dvendig skal naermere

foreskrifter om slik befaring som

omtalt i f0rste ledd utarbeides i

samråd mellom de berprte land.

Vid behov skall närmare före­

skrifter angående besiktning som

avses i första stycket utarbetas i

samråd mellan berörda länder.

611

¬

background image

SFS 1974:268

Artikel 11

Er sp0rgsmålet om tilladelse til

milj0skade!ig virksomhed, som

medf0rer eller kan medf0re for-

styrrelse af vassentlig betydning i
en anden kontraherende stat, gen­

stand for pr0vning af regeringen

eller vedkommende minister eller
departement (ministerium) i virk-

somhedslandet, skal der finde for-

handlinger sted mellem de pågsel-

dende stater, såfremt regeringen i
den fprstncEvnte stat 0nsker dette.

11 Artikla

Jos kysymyksen luvan myön-

tämisestä ympäristölle haitalliseen

toimintaan, joka aiheuttaa tai

saattaa

aiheuttaa

huomattavaa

haittaa toisessa sopimusvaltlossa,

käsittelee toimintamaan hallitus,

ministeri tai ministeriö, on kyseis-
ten maiden välillä neuvoteltava

asiasta, mikäli edellisen valtion
hallitus sitä pyytää.

Artikel 12

1 d e i artikel 11 nrevnte tilfaelde

kan enhver af de berprte staters
regeringer krieve, at en kommis­

sion. der, hvis andet ikke aftales,

skal bestå af en af parterne i fa;I-
lesskab udset formand fra en an­

den kontraherende stat samt tre

medlemmer fra hver enkelt af de

berprte stater, skal afgive en er-
klaering i s ägen. Hvis dette er sket,
må sägen ikke afgpres. fpr erklse-
ringen er afgivet.

Hver enkelt stat aflpnner de

medlemmer. som er udpeget af

staten. Honorar eller andet veder­

lag til formanden samt pvrige om-
kostninger i förbindelse med kom­

missionens virksomhed, som ikke

uden videre kan anses for at vaere

blot den ene stats udgift, skal for-

deles mellem de berprte stater.

12 Artikla

Tapauksessa, jota tarkoitetaan

11 artiklassa, on kunkin maan
hallituksella oikeus vaatia, että

toimikunta, joka, mikäli asiasta ei

sovita toisin, koostuu muusta sopi-

musvaltiosta olevasta puheenjoh-

tajasta sekä kolmesta kunkin val­
tion, jota asia koskee, edustajasta,
antaa asiasta lausunnon. Mikäli

tällainen toimikunta asetetaan, ei

asiaa saa ratkaista, ennen kuin

lausunto on annettu.

Kukin maa maksaa määräämi-

ensä edustajien kustannukset. Pu-

heenjohtajan palkkio tai muu kor-

vaus sekä muut toimikunnan toi-
minnan aiheuttamat kustannukset,

joita selvästi ei ole katsottava jon-

kin valtion menoiksi, jaetaan tasan

niiden valtioiden maksettavaksi,
joita asia koskee.

Artikel 13

Konventionen kommer også til

anvendelse med hensyn til virk­

somhed i staternes kontinental-
sokkelområder.

13 Artikla

yieissopimus koskee myös sopi-

musvaltioiden mannermaajalustaa.

612

Artikel 14

Denne konvention taeder i

kraft seks måncder efter den dag,
hvor samtlige kontraherende .sta-

14 Artikla

Tämä yieissopimus tulee voi-

maan kuusi kuukautta sen jälkecn

kun kaikki sopimiisvaltiot ovat il-

¬

background image

Artikkel 11

Dersom sp0rsmål om tillåtelse

til milj0skadelig virksomhet, som
medf0rer eller kan medf0re for-

styrrelse av vesentlig betydning i

annen kontraherende stat, er gjen-

stand for avgj0relse av regjeringen

eller av vedkommende statsråd

eller departement (ministerium) i

virksomhetslandet, skal sp0rsmå-

let dr0ftes mellom statene, dersom

regjeringen i den f0rstnevnte sta­

ten krever det.

Artikel 11

�r fråga om tillstånd till miljö-

skadlig verksamhet, som medför

eller kan medföra störning av vä­
sentlig betydelse i annan fördrags­

slutande stat, föremål för pröv­
ning av regeringen eller vederbö­

rande minister eller departement

(ministerium) i verksamhetslandet,

skall samråd äga rum mellan sta­

terna i frågan, om regeringen i

den förra staten begär det.

SFS 1974:268

Artikkel 12

I tilfelle som nevnt i artikkel 11

kan regjeringen i hver av statene

kreve at en kommisjon skal avgi
uttalelse i saken. Dersom en ikke
blir enig om noe annet, skal kom-
misjonen bestå av en av partene i

fellesskap utpekt formann fra en
annen kontraherende stat samt tre
medlemmer fra hver av de ber0rte

statene. Når en slik kommisjon er
opprettet kan saken ikke avgj0res

f0r den har avgitt uttalelse.

Hvej av statene skal l0nne de

medlemmer som er utpekt av ved­
kommende stat. Godtgj0relse eller

annen betaling til formannen og

0vrige kostnader i förbindelse med

kommisjonens virksomhet som
ikke åpenbart er å anse som hare

den ene stats utgifter, skal betales

med like deler av berprte stater.

Artikel 12

1 fall som avses i a rtikel 11 äger

regeringen i vardera staten på­

fordra att en kommission, som
om annat ej överenskommes skall

bestå av en av parterna gemen­

samt utsedd ordförande från an­

nan fördragsslutande stat samt tre
ledamöter från vardera av de be­
rörda staterna, skall avge yttrande
i ä rendet. Har så skett, får ärendet

ej avgöras, innan yttrandet avgi­

vits.

Vardera staten avlönar de leda­

möter som utsetts av staten. Arvo­

de eller annan ersättning till ord­

föranden jämte övriga kostnader

för kommissionens verksamhet,

vilka ej uppenbarligen är att anse

som blott endera statens utgifter,

skall betalas till lika delar av be­

rörda stater.

Artikkel 13

Konvensjonen kommer også til

anvendelse på virksomhet i state-

nes kontinentalsokkelområder.

Artikel 13

Konventionen är tillämplig även

i fråga om fördragsslutande stats

kontinentalsockelområde.

Artikkel 14

Denne konvensjon trer i kraft

seks måneder etter den dag da
samtlige kontraherende stater har

Artikel 14

Denna konvention träder i kraft

sex månader efter den dag då
samtliga fördragsslutande stater

613

¬

background image

SFS 1974: 268

ter har meddelt det svenske uden-

rigsministerium, at de konstitutio-
nelle foranstaltninger, som er n0d-

vendige for konventionens ikraft-
trteden, er gennemf0rt. Det sven­

ske udenrigsministerium underret-

ter de 0vrige kontraherende stater

om modtagelsen af disse medde-
lelser.

moittaneet Ruotsin ulkoasiainmi-

nisteriölle, että yleissopimuksen
voimaantulon valtiosäännön mu-

kaan edellyttämät toimenpiteet on

suoritettu. Ruotsin ulkoasiainmi-

nisteriö ilmoittaa muille sopimus-
valtioille ilmoitusten vastaanotta-
misesta.

Artikel 15

Säger eller anliggender, som ved

denne konventions ikrafttraeden

verserer ved domstol eller admi­

nistrativ myndighed, og som ved-

r0rer spprgsmål, der omfattes af

konventionen, skal behandles og
bed0mmes i henhold til tidligere

gaeldende bestemmelser.

15 Artikla

Juttu tai asia, joka tämän yleis­

sopimuksen voimaan tullessa on

vireillä tuomioistuimessa tai hal-

lintoviranomaisen käsiteltävänä ja

joka koskee sopimuksen tarkoitta-

maa kysymystä, tulee käsitellä ja
siitä tulee päättää aikaisemmin
voimassa olleiden määräysten mu-
kaan.

614

Artikel 16

0nsker en kontraherende stat at

opsige konventionen, skal skriftlig

meddelelse herom tilstilles den

svenske regering, som uopholdelig

underretter de 0vrige kontraheren­
de stater om opsigelsen og om den

dag, hvorpå meddelelsen blev
modtaget.

Opsigelsen trasder i kraft tolv

måneder efter den dag, hvorpå

meddelelsen blev modtaget af den

svenske regering eller ved et sene-

re tidspunkt, som opsigelsen måt­
te angive.

Konventionen skal deponeres i

det svenske udenrigsministerium,

og bekrajftede underskrifter skal

af det svenske udenrigsministe­

rium tilsendes hver enkelt af de

kontraherende staters regeringer.

I bekrasftelse heraf har de be-

fuldmaegtigede repraesentanter fra
de respektive stater undertegnet
denne konvention, som fandt sted
i Stockholm den 19. februar 1974
i et eksemplar på henholdsvis det

16 Artikla

Mikäli sopimusvaltio haluaa sa-

noutua irti yleissopimuksesta, on

tästä

ilmoitettava

kirjallisesti

Ruotsin

ulkoasiainministeriölle,

joka välittömästi ilmoittaa irtisa-

nomisesta ja sitä koskevan ilmoi-

tuksen vastaanottopäivästä muille

sopimusvaltioille.

Irtisanominen tulee voimaan

kahdentoista kuukauden kuluttua

siitä, kun Ruotsin hallitus on vas-
taanottanut ilmoituksen siitä tai

muuna myöhäisempänä irtisano-
mista

koskevaan

ilmoitukseen

merkittynä ajankohtana.

Yleissopimus talletetaan Ruot­

sin ulkoasiainministeriön huostaan

ja Ruotsin ulkoasiainministeriö

toimittaa oikeaksi todistetut jäljen-
nökset siitä jokaisen sopimusval-

tion hallitukselle.

Tämän vakuudeksi ovat kunkin

valtion valtuutetut allekirjoittaneet

tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa 19 päivänä

helmikuuta 1974 yhtenä norjan-,

ruotsin-, suomen- ja tanskankieli-

¬

background image

meddelt det svenske utenriksde-
partementet at de konstitusjonelle
tiltak som kreves for å sette kon-
vensjonen i kraft er gjennomf0rt.

Det svenske utenriksdepartementet
skal underrette de 0vrige kontra-
herende stater om mottakelsen av

disse meddelelser.

meddelat det svenska utrikesde­
partementet att de konstitutionella
åtgärder som krävs för konventio­
nens ikraftträdande genomförts.

Det svenska utrikesdepartementet

underrättar de övriga fördragsslu­
tande staterna om mottagandet av

dessa meddelanden.

SFS 11974: 268

Artikkel 15

Sak som ved denne konvensjons

ikrafttreden er påhegynt ved dom­

stol eller administrativ myndighet
og som vedr0rer spörsmål som

omfattes av konvensjonen, skal
behandles og bed0mmes i henhold

til tidligere gjeldende bestemmel-

ser.

Artikel 15

Mål eller ärende som vid den­

na konventions ikraftträdande är

anhängigt vid domstol eller admi­

nistrativ myndighet och som rör

fråga som omfattas av konventio­

nen skall handläggas och bedömas
enligt förut gällande bestämmel­

ser.

Artikkel 16

0nsker kontraherende stat å si

opp konvensjonen, skal skriftlig

meddelelse herom tilstilles den

svenske regjering, som uten opp-

hold skal underrette de 0vrige

kontraherende stater om oppsigel-

sen og om datoen for mottakelsen

herav.

Oppsigelsen trer i kraft tolv må­

neder etter den dato da underret­

ning er mottatt av den svenske re­
gjering, eller ved et senere tids­
punkt som angis i oppsigelsen.

Konvensjonen skal deponeres i

det svenske utenriksdepartementet

og bekreftede kopier skal av det

svenske utenriksdepartementet sen-

des hver av de kontraherende sta­
ters regjeringer.

Til bekreftelse herav har de re­

spektive staters befullmektigede

undertegnet denne konvensjon.

Utferdiget i Stockholm den 19.

februar 1974 i et eksemplar på det
danske, finske, norske og svenske

Artikel 16

�nskar fördragsslutande stat

säga upp konventionen, skall

skriftligt meddelande härom till­

ställas den svenska regeringen,
som ofördröjligen underrättar öv­

riga fördragsslutande stater om
uppsägningen och om dagen när

meddelandet har mottagits.

Uppsägningen träder i kraft tolv

månader efter den dag då med­

delandet har mottagits av den
svenska regeringen eller vid den

senare tidpunkt som uppsägningen
anger.

Konventionen skall vara depo­

nerad i det svenska utrikesdepar­
tementet, och bestyrkta avskrifter

skall av det svenska utrikesdepar­

tementet tillställas var och en av
de fördragsslutande staternas re­

geringar.

Till bekräftelse härav har de be-

fullmäktigade ombuden för re­

spektive stater undertecknat denna

konvention.

Som skedde i S tockholm den 19

februari 1974 i ett exemplar på

615

¬

background image

SFS 1974: 268

danske, finske, norske og svenske sena kappaleena kaikkien tekstien

sprog, hvilke alle har samme gyi- ollessa yhtä todistusvoimaiset.

dighed.

For Danmarks Regering:

Suomen Hallituksen puolesta:

Holger Hansen

Heikki Tuominen

G

616

¬

background image

språk, som alle har samme gyldig-

danska, finska, norska och sven-

SFS 1974: 268

r

het.

ska språken, vilka alla har samma

:

vitsord.

i

J

For Norges Regjering:

För Sveriges Regering:

Tor Halvorsen

Svante Lundkvist

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.