SFS 1975:424

750424.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:424

om uppgiftsskyldighet vid grimdvatteratäktseEdersökmng

utkom f rån t eket

och brunnsborrmog;

den°i7 juni"i97T ^

utfärdad den 5 juni 1975.

i

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Den som yrkesmässigt utför borrning, rördrivning, grävning

eller liknande arbete i syfte att undersöka förekomst av grundvat­
ten eller att utvinna sådant är skyldig att till Sveriges geologiska
undersökning skriftligen lämna redogörelse för arbetet och dess re­

sultat.

2 § Den som yrkesmässigt utför grundvattentäktsundersökning och

därvid skriftligen sammanställer resultat av undersökning för upp­

dragsgivares räkning är skyldig att till Sveriges geologiska under­

sökning lämna en kopia av sammanställningen. Vad som har sagts
nu medför ej inskränkning i skyldighet att lämna redogörelse som
avses i 1 §.

3 § Redogörelse enligt 1 § skall innehålla uppgift om

1. tid och plats f�r arbetet,

2. ändamålet med arbetet samt dess omfattning och tekniska ut­

förande,

3. jord- och bergarter som påträffats och dessas mäktighet.
Har grundvatten påträffats skall redogörelsen även innehålla upp­

gift om

1. grundvattenytans nivå eller nivåer,

2. resultat av provpumpning, om sådan har skett,

3. resultat av vattenanalys, om sådan har företagits.

4 § Redogörelse enligt 1 § skall lämnas inom tre månader efter

det att arbete har avslutats.

Sammanställning som avses i 2 § skall lämnas inom tre månader

efter det att den har färdigställts.

5 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får

för visst fall medge undantag från denna lag, om särskilda skäl före­
ligger.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhct underlåter att full­

göra uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift dömes, om ej

gärningen är belagd med straff i brottsbalken, till böter. Allmänt åtal

får väckas endast efter anmälan av Sveriges geologiska undersökning.

1 Prop. 1975; 38, NU 25, rskr 153.

827

Vf:-

¬

background image

\

^

^

SFS 1975: 424

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Lagen gäller ej arbete som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

RUNE B. JOHANSSON
(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.