SFS 1985:245

850245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:245

om ändring i lagen (197 5:424) om uppgiftsskyldighet vid

utkom från trycket

grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning;

utfärdad den 2 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1975:424) om upp­

giftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
skall ha nedan ang ivna lydelse.

1 § Den som yrkesmässigt utför borrning, rördrivning, grävning eller

liknande arbete i syfte att u ndersöka förekomst av grundvatten eller i syfte
att tillgodogöra sig grundvatten eller värme ur berget är skyldig att till
Sveriges geologiska undersökning skriftligen lämna redogörelse för arbetet
och dess resu ltat.

Prop. 1984/85: 100 (bil. 14 s. 63), NU 20. rskr 209.

715

¬

background image

SFS 1985:245

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

'

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Per Nyquist
(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.