SFS 1983:663

830663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1933:663

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

Lag

om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbu nd;

utfardad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:997) om

vattenförbund

dels att 18 § skall upphör a att gälla,
dels att 1,3, 11-13, 15, 16, 22, 24, 25 och 34 §§ skall ha nedan angiv na

lydelse.

I § Enligt denna lag kan bildas sammanslutning (vattenförbund) med

uppgift att genom rensning, reglering eller andra vattenvårdande åtgärder

främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av

vattnet i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Fråga om bildande av
vattenförbund prövas vid förrättning.

1566

Prop. 1982/83: 26, JoU 31. rskr 370.

¬

background image

3 § Den som enligt vattenlagen (1983:291) eller miljöskyddslagen

SFS 1983:663

(1969:387) eller äldre lag har medgivits rätt att inverka på vattenbeskaffen­

heten eller i övrigt på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet skall
vara medlem i förbundet.

Den som inverkar på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet

Utan at t det föreligger fall som avses i för sta stycket skall vara medlem i

förbundet, om hans medlemskap är av särskild betydelse för förbundets

verksamhet.

Har någon som enligt första eller andra stycket skall vara medlem i

förbundet av särskilt skäl motsatt sig medlemskap, får han stå utanför
förbundet, om dess verksamhet ej avsevärt försvåras därigenom.

Kommun samt sammanslutning av fiskerättsägare får ingå som medlem i

vattenförbund, även om skyldighet icke föreligger enligt första eller andra

stycket.

11 § Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall
äga den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.

Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden

ställer säkerhet för förrättningskostnaden.

Mot beslut av länsstyrelsen om förordnande av förrättningsman föres

talan hos kam marrätten genom besvär.

12 § I fråga om förrättning enligt denna lag skall bestämmelserna i 12

kap. vattenlagen (1983:291) gälla i tillämpliga delar, i den mån ej annat

följer av vad ned an sägs.

13 § Vid förrättningen biträdes förrättningsmannen av två gode män.

Med synemän förstås i denna lag förrättningsmannen och gode männen.

Synemännen skall erhålla ersättning i enlighet med föreskrifter som

meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

15 §- Kungörelse som avses i 12 kap . 14 § va ttenlagen (1983:291) skall

utfärdas, om det ej är uppenbart obehövligt. I kun görelsen skall anges det
vattenområde som avses.

16 § Underrättelse om tid och ställe för förrättningen skall i god tid f öre
första sammanträdet delges den som skall vara medlem i förbun det enligt

3 § första sty cket samt, i den mån förrättningsmannen anser det lämpligt,

den som kan antagas skola vara medlem i förbundet enligt 3 § andra

stycket. Att delgivning icke skett, utgör ej hinder för sammanträdet.

Underrättelse som avses i första stycket skall alltid sändas till ved erbö­

rande kommun samt till sammanslutning av fiskerättsägare som är känd för

förrättningsmannen.

Vid kallelse till nytt sammanträde får första och andra styckena tilläm­

pas i stället för bestämmelsen i 12 k ap. 21 § vattenlagen (1983:291) om

delgivning med samtl iga sakägare.

- �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1567

¬

background image

SFS 1983:663

22

Avskrift av utlåtandet med däri intagen besvärshänvisning skall

sändas till n aturvårdsverket och länsstyrelsen.

24 §" Förrättningskostnadema skall, om beslut om förbundsbildning
meddelas, fördelas mellan medlemmarna efter vad som är skäligt.

Avslutas förrättningen utan att beslut om förbundsbildning meddelas,

skall förrättningskostnaderna betalas av sökanden eller fördelas mellan
sökandena, om icke särskilda omständigheter föranleder att betalnings­
skyldigheten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem. Om
länsstyrelsen utan ansökan har förordnat förrättningsman, svarar staten

för de kostnader som skulle ha åvilat en sökande.

25

I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna

lag gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vattenlagen
(1983:291) om förrättningsmål.

Kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) skall jämte

avskrift av besvärshandlingarna tillställas statens naturvårdsverk och läns­
styrelsen.

34 § När enligt 29 eller 33 § tal an skall föras hos vattendomstol, gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vattenlagen (1983:291) om

stämningsmål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Om ansökan om förrättning har gjorts före ikraftträdandet av denna lag,

gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

^ �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

' �ndringen innebär bi. a. att andra styckets upphävs.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.