SFS 2010:927 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1976:997) om vattenförbund / SFS 2010:927 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
100927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:997) om

vattenförbund

2

dels att i 12, 27, 29, 33 och 34 §§ ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande form,

dels att 25 § ska ha följande lydelse.

25 §

3

I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna

lag gäller fortfarande i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vatten-
lagen (1983:291) om förrättningsmål. Det som sägs i 13 kap. vattenlagen
om vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen ska gälla mark- och
miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Det som sägs om
nämndemän respektive vattenrättsråd ska gälla särskilda ledamöter respek-
tive tekniska råd.

En sådan kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) ska

tillsammans med en avskrift av besvärshandlingarna skickas till statens
naturvårdsverk och länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
12 § 1998:867
27 § 1998:867
29 § 1998:867
33 § 1998:867
34 § 1998:867.

3 Senaste lydelse 1998:867.

SFS 2010:927

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.