SFS 2011:609 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1976:997) om vattenförbund / SFS 2011:609 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
110609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22, 23, 25, 26 och 36 §§ lagen

(1976:997) om vattenförbund ska ha följande lydelse.

22 §

2

En avskrift av utlåtandet med besvärshänvisning ska skickas till

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

23 §

När förrättningen slutligt har prövats, ska samtliga handlingar skickas

till Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över alla vattenför-

bund.

25 §

3

I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna

lag gäller fortfarande i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vatten-
lagen (1983:291) om förrättningsmål. Det som sägs i 13 kap. vattenlagen om
vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen ska gälla mark- och miljö-
domstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Det som sägs om nämn-
demän respektive vattenrättsråd ska gälla särskilda ledamöter respektive tek-
niska råd.

En sådan kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) ska

tillsammans med en avskrift av besvärshandlingarna skickas till Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

26 §

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen får föra talan mot be-

slut i fråga om förbundsbildning, verksamhetens inriktning eller verksam-
hetsområdets avgränsning.

36 §

En överenskommelse mellan samtliga medlemmar i ett vattenförbund

har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om överenskommel-
sen godkänns av en förrättningsman som länsstyrelsen förordnar enligt 11 §.
Om en ny medlem ska anslutas till förbundet, fordras dessutom att denne har
biträtt överenskommelsen.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 1983:663.

3 Senaste lydelse 2010:927.

SFS 2011:609

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:609

En avskrift av förrättningsmannens beslut ska skickas till Havs- och vat-

tenmyndigheten och länsstyrelsen. När beslutet har vunnit laga kraft, ska
samtliga handlingar skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.