SFS 1982:486

820486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:486

Utkom från trycket

den 22 juni 1982

om äEidring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;

utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:160) om vissa

rörledningar

dels att 24 § samt rubriken närmast före denna paragraf skall upphöra att

gälla,

dels att 3, 7-9, 13 samt 15-21 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Fråga om koncession prövas av regeringen.

Ansökan om koncession ges in till d en myndighet som regeringen be­

stämmer. Den som söker koncession skall erlägga ansökningsavgift i enlig­

het med vad regeringen föreskriver.

7 § Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession har meddelats
enligt denna lag betydande olägenhet som icke förutsågs när koncessionen

meddelades, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm­
mer föreskriva villkor som är ägnat att förebygga eller minska olägenheten

för framtiden.

8 § Koncessionshavaren är skyldig att mot ersättning ombesöija trans­

port genom ledningen åt annan, om det kan ske utan väsentligt förfång för
koncessionshavaren.

Fråga om skyldighet enligt första stycket prövas av den myndighet som

regeringen bestämmer.

9 § Koncessionshavaren och den som har påkallat transport är skyldiga

att på anfordran tillhandahålla den myndighet som har att pröva frågor
enligt 8 § de tekniska och ekonomiska uppgifter som behövs för prövning­
en.

I fråga om denna uppgiftssky ldighet skall 4-7 och 12 §§ lagen (1956:245)

om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden tilläm­

pas.

1022

' Prop. 1981/82; 188, CU 34. rskr 306 .

¬

background image

13 § Koncession får ej överlåtas utan medgivande av regeringen eller

SFS 1982:486

den myndighet som regeringen bestämmer.

15 § �&sidosätier koncessionshavare för koncessionen gällande villkor

eller för ledningens drift gällande säkerhetsbestämmelse eller uppfyller han
ej förpliktelse som åvilar honom enligt denna lag, får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer, återkalla koncessionen. Detsamma

gäller om koncessionshavare under tre år i följd ej har haft ledningen i

bruk.

16 § Upphör koncession att gälla, är den som senast har innehaft konces­
sionen skyldig att taga bort ledningen och vidtaga andra åtgärder för
återställning, om detta är påkallat från allmän eller enskild synpunkt.

Frågan om skyldighet att vidtaga sådana återställningsåtgärder skall

prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Prövningen skall sk e i samband med att koncessionen upphör.

Iakttager den som har innehaft koncessionen icke vad som har ålagts

honom, får den myndighet som har att pröva frågor om återställningsåt­

gärder vid vite förelägga honom att fullgöra sina åligganden. Vitesföreläg­
gande skall delges.

17 § Har någon framdragit ledning utan att inneha koncession, där sådan

kräves, får den myndighet som regeringen bestämmer förelägga honom att
taga bort ledning en och vidtaga andra åtgärder för återställning, om detta

är påkallat från allmän eller enskild synpunkt.

Föreläggandet får förenas med vi te. Vitesföreläggande skall delges.

18 § Kräves för vidtagande av återställningsåtgärder enligt 16 eller 17 §
att annans mark tages i anspråk, får den myndighet som regeringen be­
stämmer besluta att tillträde till marken skall lämnas under viss tid.

�&terställningsåtgärderna skall utföras så, att minsta skada och intrång

vållas. Byggnad får uppföras och väg byggas endast om markens ägare och
innehavare av nyttjanderätt eller servitut avseende marken samtyckt där­
till eller den myndighet som regeringen bestämmer lämnat tillstånd till

åtgärden. Tillstånd till sådan åtgärd får lämnas endast om åtgärden är
oundgängligen n ödvändig för att återställningsåtgärder skall kunna vidta­
gas.

Föranleder återställningsåtgärderna skada eller intrång, skall ersättning

härför u tgå. Talan om ersättning väckes vid den fastighetsdomstol inom
vars område marken eller större delen därav ligger.

19 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över efter­

levnaden av vad som i eller med stöd av denna lag föreskrives om framdra­

gande eller begagnande av rörledning eller om vidtagande av återställ­

ningsåtgärder.

Koncessionshavare skall på anfordran lämna den myndighet som avses i

första stycket de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Myndigheten får för visst fall meddela bestämmelser för att trygga efterlev­
naden av vad som i eller med stöd av denna lag fö reskrives i fråga om

framdragande eller begagnande av rörledning eller om vidtagande av åter-

1023

ställningsåtgärder.

¬

background image

SFS 1982:486

Den som har att utöva tillsyn äger tillträde till anläggning, där verksam­

het som omfattas av denna lag bedrives, och får göra sig underrättad om
förhållande av betydelse för tillämpningen av föreskrift eller villkor för

verksamheten.

20 § Uppfyller koncessionshavare icke villkor som har meddelats med

stöd av 6 § första stycket eller 7 § eller efterkommer han icke vad som
föreskrives eller begäres med stöd av 19 § andra eller tredje stycket, får
den myndighet som regeringen bestämmer vid vite förelägga honom att

fullgöra sina skyldigheter. Vitesföreläggande skall delges.

Bedrives verksamhet på sådant sätt att uppenbar fara för allmänt eller

enskilt intresse uppkommer, får den myndighet som regeringen bestämmer
förbjuda verksamhetens fortsatta bedrivande. Sådant förbud länder ome­

delbart till efterrättelse.

21

�&sidosättes förbud som har meddelats enligt 20 § andra stycket, får

tingsrätten på ansökan av den myndighet som har meddelat förbudet
meddela handräckning för att åstadkomma rättelse.

I fråga om handräckning som avses i första stycket finns bestämmelser i

17 § handräckningslagen (1981:847).

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

NILS G. �&SLING

Per Nyqvist

(Industridepartementet)

^Senaste lydelse 1981:866.

rJfl

'J

lit

C?

0

öl

r;

r:'

irS'

UE

H'Xti

"iSu

iE

CJ-

r.

na.

ItQ

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.