SFS 2018:1412 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1978:160) om vissa rörledningar / SFS 2018:1412 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
SFS2018-1412.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1978:160) om vissa rörled-
ningar ska ha följande lydelse.

4 §2 Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-
ligt att ledningen dras fram och används och sökanden är lämplig att utöva
verksamhet som avses med koncessionen.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning ska 2�4 kap. och 5 kap. 3�5 och 18 §§ miljö-

balken tillämpas.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för en koncession ska
1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljö-
balken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om annat
inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2017:1032.

SFS

2018:1412

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.