SFS 2006:330 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1978:160) om vissa rörledningar / SFS 2006:330 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
060330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1978:160) om vissa rör-

ledningar skall ha följande lydelse.

1 §

2 Rörledning för transport av råolja eller produkt av råolja eller av an-

nan vätska eller gas som är ägnad att användas som bränsle får ej utan sär-
skilt tillstånd (koncession) framdragas eller begagnas. Bestämmelser om na-
turgasledningar finns i naturgaslagen (2005:403).

Koncession krävs icke för ledning som
1. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer,
2. huvudsakligen skall nyttjas för tillgodoseende av enskilda hushålls be-

hov eller

3. uteslutande skall nyttjas inom hamn eller industriområde.
Regeringen får i visst fall medge undantag från koncessionsplikt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. �ldre föreskrifter skall tillämpas på ett ärende om prövning av konces-

sion för rörledning för transport av fjärrvärme som har inletts före den 1 juli
2006.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före

den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2005/06:83, bet. 2005/06:NU15, rskr. 2005/06:217.

2 Senaste lydelse 2000:601.

SFS 2006:330

Utkom från trycket
den 23 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.