SFS 1998:826 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1978:160) om vissa rörledningar / SFS 1998:826 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
980826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1978:160) om vissa

rörledningar

dels

att 4, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 a och 23 §§, av föl-

jande lydelse.

4 §

3

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-

ligt att ledningen framdrages och begagnas och sökanden finnes lämplig att
utöva verksamhet som avses med koncessionen.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning skall 2�4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljö-

balken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om koncession.

När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där före-
skrivs om tillståndsmyndighet skall gälla regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

6 §

En koncession skall förenas med de villkor som behövs för att skydda

allmänna intressen och enskild rätt, såsom att trygga säkerheten, skydda
människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en lång-
siktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser.

Som villkor för koncession får föreskrivas att staten skall ha rätt att del-

taga i verksamheten eller att koncessionshavaren skall utge särskild avgift
till staten eller iakttaga annat liknande villkor.

Vidare får som villkor för koncession föreskrivas att ledningen skall vara

färdigställd inom viss tid. Regeringen kan förlänga föreskriven tid, om sär-

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Senaste lydelse 1987:143.

SFS 1998:826

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:826

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

skilda skäl föreligger. Ansökan härom skall göras före utgången av den före-
skrivna tiden.

6 a §

En koncession får för sin giltighet göras beroende av att säkerhet

ställs för att den som innehar koncessionen skall fullgöra skyldigheten enligt
16 § att ta bort ledningen och vidta andra åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får reger-

ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ytterligare
säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-

ken. Säkerheten skall prövas av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten
bedrivs.

7 §

4

Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession har meddelats

enligt denna lag en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när kon-
cessionen meddelades eller medverkar verksamheten med någon betydelse
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds, får reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva ytterligare
eller ändrade villkor för att förebygga eller minska olägenheten för framti-
den.

Villkor enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten

inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

23 §

Förbud får inte meddelas med stöd av miljöbalken mot en rörlednings

framdragande eller begagnande, om regeringen har tillåtit rörledningen i en
koncession enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om prövning av koncession skall handläggas och bedömas

enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträ-
dande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock
tillämpas omedelbart.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1982:486.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.