SFS 2010:928 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1978:160) om vissa rörledningar / SFS 2010:928 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
100928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 18 § lagen (1978:160) om vissa

rörledningar

2 ordet ⬝fastighetsdomstol⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och miljö-

domstol⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 18 § 1982:486.

SFS 2010:928

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.