SFS 2010:1351 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1978:160) om vissa rörledningar / SFS 2010:1351 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
101351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1978:160) om vissa rör-

ledningar ska ha följande lydelse.

9 §

2

Koncessionshavaren och den som har påkallat transport är skyldiga att

på anfordran tillhandahålla den myndighet som har att pröva frågor enligt
8 § de tekniska och ekonomiska uppgifter som behövs för prövningen. En
sådan anfordran får förenas med vite.

Den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket får inte betungas onödigt

och är inte skyldig att röja företagshemligheter av teknisk natur.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9.

2 Senaste lydelse 1982:486.

SFS 2010:1351

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.