SFS 1993:788 Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1981:533) om fiskevårdsområden / SFS 1993:788 Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
SFS 1993_788 Lag om ändring i lagen (1981_533) om fiskevårdsområden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:788 Lag

om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden;

Utkom från trycket
den 23 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:533) om fiske-

vårdsområden skall ha följande lydelse.

1 § I syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och främja

fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske
som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiske-
vårdsområde och fiskerättsinnehavare inom detta bilda en fiskevårds-
områdesförening. Föreningens verksamhet får inte omfatta fiske som en-
ligt fiskelagen (1993:787) får bedrivas i enskilt vatten utan stöd av enskild
fiskerätt.

Om det finns särskilda skäl, får ett fiskevårdsområde bildas av fiske som

tillhör endast en fastighet, om fastigheten har flera ägare. Vad nu sagts
gäller också fiske som utgör en fastighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93: JoU23, rskr. 1992/93:428.

1758

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.