SFS 1982:963

820963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Ug

SFS 1982:963

om rymdverksamhet;

Utkom från trycket

den 30 november 1982

utfärdad den 18 novem ber 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller verksamhet i yttre rymden (rymdverksamhet).

Förutom sådan verksamhet som helt äger rum i yttre rymden räknas till

rymdverksamhet också utsändning av rymdföremål samt alla åtgärder för

att manövrera eller på annat sätt påverka utsända rymdföremål.

Att enbart ta emot signaler eller information i annan form från föremål i

yttre rymden räknas inte som rymdverksamhet enligt denna lag. Inte heller
uppsändning av sondraketer räknas som rymdverksamhet.

3 § Tillstånd till rymdverksamhet meddelas av regeringen.

Ett tillstånd får begränsas på det sätt som med hänsyn till omständighe­

terna är lämpligt. Det får också förenas med de villkor som är påkallade

med hän syn till kont rollen av verksamheten eller av andra skäl. Kontroll

över tillståndshavarnas rymdverksamhet utövas av den myndighet som

'⬢>1

2 § Utan tillstånd får rymdverksamhet inte bedrivas från svenskt territo-

|

rium av någon annan än svenska staten. Svensk fysisk eller juridisk person

far inte heller bedriva rymdverksamhet någon annanstans utan tillstånd.

j

iv

regeringen bestämmer.

i|

' Prop. 1981/82:226, LU 1982/83:6, rskr 14.

2319

¬

background image

SFS 1982:963

4 § Ett tillstånd far återkallas, om villkoren för tillståndet åsidosätts eller

'T

om det annars finns synnerliga skäl till det.

-1 °

Regeringen beslutar om återkallelse av tillstånd att bedriva rymdverk-' ,4

samhet. I avvakta n på att frågan om återkallelse avgörs slutligt får tillstån­

det återkallas interimistiskt.

'

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet!

utan att ha erforderligt tillstånd döms till bö ter eller fängelse i högst étt å r."'
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter^
villkor som har uppställts som förutsättning för tillstånd.

Den som utom riket har begått brott som avses i första stycket döms, om

han finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svens k domstol,
även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig och utan hinder av
2 kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.

�&tal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter regering­

ens medgivande.

6 § Har svenska staten på grund av åtaganden i internationell a överens­

kommelser fått ersätta skador som har uppstått till följd av sådan rymd­
verksamhet som har bedrivits av någon annan än svenska staten, skall den

som har bedrivit rymdverksamheten ersätta staten vad den har utgett på

grund av nämnda åtaganden, såvida det inte finns särskilda skäl som talar

mot det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.
Den som bedriver rymdverksamhet från svenskt territorium vid ikraf t­

trädandet far utan hinder av denna lag fortsätta med verksamheten i

avvaktan på att hans ansökan om tillstånd avgörs, förutsatt att ansökan om

tillstånd görs inom tre månader från ikraftträdandet. Detsamma gäller för
sådan rymdverksamhet som svensk fysisk eller juridisk person vid ikraft­
trädandet bedriver någon annanstans.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

OVE RAINER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.