SFS 2021:1025 Lag om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1982:963) om rymdverksamhet / SFS 2021:1025 Lag om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet
SFS2021-1025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:963) om rymd-
verksamhet ska ha följande lydelse.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet
utan att ha erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år.
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor
som har uppställts som förutsättning för tillstånd.

Den som utom riket har begått brott som avses i första stycket döms, om

han finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol,
även om 2 kap. 3 § nämnda balk inte är tillämplig och trots 2 kap. 9 § första
och andra styckena nämnda balk.

�&tal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter regeringens

medgivande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1025

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.