SFS 2014:141 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2014:141 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
140141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DDICEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DDICEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DDICEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DDICEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DDICEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DDICEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DDICEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDICEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk <br/>verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1984:3) om k�rntek-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nisk verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 5 a5 c �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 5 d5 f och 6 ��, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd av regeringen eller den myn-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dighet som regeringen best�mmer</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i Sverige slutf�rvara eller i avvaktan p� slutf�rvaring mellanlagra k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avfall eller k�rn�mne som inte �r avsett anv�ndas p� nytt, om avfallet eller<br/>�mnet kommer fr�n en k�rnteknisk anl�ggning eller annan k�rnteknisk verk-<br/>samhet i ett annat land, eller</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utomlands slutf�rvara k�rnavfall eller k�rn�mne som inte �r avsett att</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anv�ndas p� nytt, om avfallet eller �mnet kommer fr�n en k�rnteknisk anl�gg-<br/>ning eller annan k�rnteknisk verksamhet i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Tillst�ndsplikten enligt f�rsta stycket 2 g�ller inte<br/>1. k�rnavfall eller k�rn�mne som efter behandling eller upparbetning i</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Sverige ska slutf�rvaras i det land d�r avfallet har uppkommit eller �mnet har<br/>sitt ursprung, eller</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�dant anv�nt k�rnbr�nsle fr�n forskningsreaktorer som i enlighet med</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">till�mpliga internationella avtal s�nds till ett land som tar emot br�nsle f�r<br/>forskningsreaktorer eller tillverkar s�dant br�nsle.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid pr�vning av �renden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">milj�balken till�mpas. Vid pr�vning av tillst�nd att uppf�ra, inneha och driva<br/>en ny k�rnkraftsreaktor ska �ven 17 kap. 6 a � milj�balken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett tillst�nd enligt denna lag f�r inte avse transporter av anv�nt k�rnbr�nsle</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller k�rnavfall till platser eller l�nder som anges i 20 a � str�lskyddslagen<br/>(1988:220).</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 1 f�r ges endast om det finns synner-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">liga sk�l och genomf�randet av det program som avses i 12 � inte f�rsv�ras.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:F�U10, rskr. 2013/14:179.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr r�dets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inr�ttande av ett gemen-<br/>skapsramverk f�r ansvarsfull och s�ker hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och radio-<br/>aktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070).</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:948.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2010:948.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:141</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:141</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 2 f�r ges endast om det mellan Sverige<br/>och det andra landet finns ett avtal om slutf�rvaring och f�rdelarna med slut-<br/>f�rvaring i det andra landet fr�n k�rns�kerhetssynpunkt tydligt �verv�ger f�r-<br/>delarna med slutf�rvaring i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">En milj�konsekvensbeskrivning ska ing� i en ans�kan om tillst�nd att</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk anl�ggning. I fr�ga om f�rfarandet<br/>f�r att uppr�tta milj�konsekvensbeskrivningen och kraven p� denna samt pla-<br/>ner och planeringsunderlag g�ller 6 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vad som kr�vs f�r att ett</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�dant avtal om slutf�rvaring som avses i 5 b � tredje stycket ska kunna god-<br/>tas som grund f�r ett tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">dela f�reskrifter om att det ska uppr�ttas en milj�konsekvensbeskrivning �ven<br/>i andra �renden om tillst�nd enligt denna lag �n s�dana som avses i 5 c �.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">n�rmare f�reskrifter om inneh�llet i och utformningen av en ans�kan om till-<br/>st�nd enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om att tillst�nd kr�vs f�r vissa verksamheter och �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">finns i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:948. �ndringen inneb�r att andra och tredje styckena tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Tidigare 6 � upph�vd genom 2006:339.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet;

utf�rdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1984:3) om k�rntek-

nisk verksamhet

dels att 5 a5 c �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 5 d5 f och 6 ��, av f�l-

jande lydelse.

5 a �

3

Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen best�mmer

1. i Sverige slutf�rvara eller i avvaktan p� slutf�rvaring mellanlagra k�rn-

avfall eller k�rn�mne som inte �r avsett anv�ndas p� nytt, om avfallet eller
�mnet kommer fr�n en k�rnteknisk anl�ggning eller annan k�rnteknisk verk-
samhet i ett annat land, eller

2. utomlands slutf�rvara k�rnavfall eller k�rn�mne som inte �r avsett att

anv�ndas p� nytt, om avfallet eller �mnet kommer fr�n en k�rnteknisk anl�gg-
ning eller annan k�rnteknisk verksamhet i Sverige.

Tillst�ndsplikten enligt f�rsta stycket 2 g�ller inte
1. k�rnavfall eller k�rn�mne som efter behandling eller upparbetning i

Sverige ska slutf�rvaras i det land d�r avfallet har uppkommit eller �mnet har
sitt ursprung, eller

2. s�dant anv�nt k�rnbr�nsle fr�n forskningsreaktorer som i enlighet med

till�mpliga internationella avtal s�nds till ett land som tar emot br�nsle f�r
forskningsreaktorer eller tillverkar s�dant br�nsle.

5 b �

4

Vid pr�vning av �renden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 �

milj�balken till�mpas. Vid pr�vning av tillst�nd att uppf�ra, inneha och driva
en ny k�rnkraftsreaktor ska �ven 17 kap. 6 a � milj�balken till�mpas.

Ett tillst�nd enligt denna lag f�r inte avse transporter av anv�nt k�rnbr�nsle

eller k�rnavfall till platser eller l�nder som anges i 20 a � str�lskyddslagen
(1988:220).

Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 1 f�r ges endast om det finns synner-

liga sk�l och genomf�randet av det program som avses i 12 � inte f�rsv�ras.

1 Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:F�U10, rskr. 2013/14:179.

2 Jfr r�dets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inr�ttande av ett gemen-
skapsramverk f�r ansvarsfull och s�ker hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och radio-
aktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070).

3 Senaste lydelse 2010:948.

4 Senaste lydelse 2010:948.

SFS 2014:141

Utkom fr�n trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:141

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 2 f�r ges endast om det mellan Sverige
och det andra landet finns ett avtal om slutf�rvaring och f�rdelarna med slut-
f�rvaring i det andra landet fr�n k�rns�kerhetssynpunkt tydligt �verv�ger f�r-
delarna med slutf�rvaring i Sverige.

5 c �

5

En milj�konsekvensbeskrivning ska ing� i en ans�kan om tillst�nd att

uppf�ra, inneha eller driva en k�rnteknisk anl�ggning. I fr�ga om f�rfarandet
f�r att uppr�tta milj�konsekvensbeskrivningen och kraven p� denna samt pla-
ner och planeringsunderlag g�ller 6 kap. milj�balken.

5 d �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vad som kr�vs f�r att ett

s�dant avtal om slutf�rvaring som avses i 5 b � tredje stycket ska kunna god-
tas som grund f�r ett tillst�nd.

5 e �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om att det ska uppr�ttas en milj�konsekvensbeskrivning �ven
i andra �renden om tillst�nd enligt denna lag �n s�dana som avses i 5 c �.

5 f �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om inneh�llet i och utformningen av en ans�kan om till-
st�nd enligt denna lag.

6 �

6

Best�mmelser om att tillst�nd kr�vs f�r vissa verksamheter och �tg�rder

finns i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

5 Senaste lydelse 2010:948. �ndringen inneb�r att andra och tredje styckena tas bort.

6 Tidigare 6 � upph�vd genom 2006:339.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.