SFS 2014:141 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2014:141 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
140141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

dels att 5 a�5 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 5 d�5 f och 6 §§, av föl-

jande lydelse.

5 a §

3

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer

1. i Sverige slutförvara eller i avvaktan på slutförvaring mellanlagra kärn-

avfall eller kärnämne som inte är avsett användas på nytt, om avfallet eller
ämnet kommer från en kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verk-
samhet i ett annat land, eller

2. utomlands slutförvara kärnavfall eller kärnämne som inte är avsett att

användas på nytt, om avfallet eller ämnet kommer från en kärnteknisk anlägg-
ning eller annan kärnteknisk verksamhet i Sverige.

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
1. kärnavfall eller kärnämne som efter behandling eller upparbetning i

Sverige ska slutförvaras i det land där avfallet har uppkommit eller ämnet har
sitt ursprung, eller

2. sådant använt kärnbränsle från forskningsreaktorer som i enlighet med

tillämpliga internationella avtal sänds till ett land som tar emot bränsle för
forskningsreaktorer eller tillverkar sådant bränsle.

5 b §

4

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas. Vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och driva
en ny kärnkraftsreaktor ska även 17 kap. 6 a § miljöbalken tillämpas.

Ett tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärnbränsle

eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 20 a § strålskyddslagen
(1988:220).

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 1 får ges endast om det finns synner-

liga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras.

1 Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179.

2 Jfr rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemen-
skapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070).

3 Senaste lydelse 2010:948.

4 Senaste lydelse 2010:948.

SFS 2014:141

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:141

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 2 får ges endast om det mellan Sverige
och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring och fördelarna med slut-
förvaring i det andra landet från kärnsäkerhetssynpunkt tydligt överväger för-
delarna med slutförvaring i Sverige.

5 c §

5

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att

uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. I fråga om förfarandet
för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt pla-
ner och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

5 d §

Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att ett

sådant avtal om slutförvaring som avses i 5 b § tredje stycket ska kunna god-
tas som grund för ett tillstånd.

5 e §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att det ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning även
i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag än sådana som avses i 5 c §.

5 f §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om till-
stånd enligt denna lag.

6 §

6

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:948. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

6 Tidigare 6 § upphävd genom 2006:339.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.