SFS 1956:306

560306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

sv

TTNINGSSAMLING

i

1956 ' Nr 306—310

utkom från trycket den 13 joni 1956

Nr 306

Lag

om rätt att utvinna atomenergi m. m. (atomenergilag);

given Stockholms slott den 1 juni 1956.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §.

Ej må någon utan tillstånd av Konungen eller myndighet som Konungen

bestämmer förvärva, innehava, överlåta, bearbeta eller eljest taga befattning

med uran, plutonium eller annat ämne, som användes såsom bränsle (atom­

bränsle) i anläggning för utvinning av atomenergi (atomreaktor), eller för­

ening vari sådant ämne ingår.

Vad nu sagts skall gälla jämväl i fråga om torium och annat ämne, som

är ägnat att omvandlas till atombränsle, ävensom förening vari sådant ämne

ingår så ock beträffande atombränsle, som använts i atomreaktor.

Om rättighet att för utvinnande av uran eller torium eller förening vari

något av dessa ämnen ingår eftersöka och bearbeta samt tillgodogöra sig

mineralfyndigbet gäller vad därom är särskilt stadgat.

2 §.

Utan tillstånd av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer

; må ej någon uppföra, innehava eller driva atomreaktor eller anläggning för

bearbetning av ämne eller förening som avses i 1 §.

.

3 §.

' Ej må utan tillstånd av Konungen eller myndighet som Konungen be­

stämmer ur riket föras ämne eller förening som avses i 1 §, mineral med

halt av sådant ämne, vad som framställts av sådant ämne eller vara i vilken

sådant ämne ingår.

4 §.

Tillstånd som avses i 1—3 §§ må begränsas till att avse "siss tid.

Vid meddelande av tillstånd så ock under tillstånds giltighetstid må upp­

ställas de villkor som finnas påkallade av säkerhetsskäl eller eljest ur all-

niän synpunkt.

Tillstånd må återkallas, om uppställt villkor icke iakttages eller eljest

synnerliga skäl äro därtill.

5 §.

Tillsyn å efterlevnaden av vad i 1— 3 §§ stadgas samt av villkor som med­

delats med stöd av 4 § utövas av myndighet som Konungen bestämmer.

Om tillsyn över innehav av och arbete med radioaktivt ämne gäller jäm­

väl vad därom är särskilt stadgat.

I

» Prop. 1956: 178;

23; Rskr 345,

1

186—567024. Svensk författningssamling 1956, Nr 306—310

v,

¬

background image

684

1956 . Nr

6 §.

Tillsynsmyndigheten äger att efter anfordran erhålla de upplysningar oc

handlingar som erfordras för tillsynens utövande. Myndigheten äger oc

meddela de föreskrifter som finnas erforderliga för att trygga efterle^mad

av uppställt villkor.

^

Den som har att öva tillsyn skall äga tillträde till anläggning eller plat *

där verksamhet som avses i 1 eller 2 § bedrives, samt äga rätt att göra si

underrättad om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av denna-

lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

7 §.

Bryter någon mot vad i 1 eller 2 § stadgas eller iakttager han icke villkor

som meddelats med stöd av 4 §, straffes med dagsböter eller fängelse i högst

sex månader eller, om brottet är grovt, med fängelse eller straffarbete i högst

två år. Samma lag vare där någon i strid med 3 § ur riket utför eller söker

utföra ämne eller annat som avses i 3 §.

8 §.

Har någon brutit mot vad i 1 eller 2 § stadgas, skall, om det ej är uppen.

bart obilligt, i 1 § avsett ämne eller förening, som han därvid innehaft,

bearbetat eller eljest tagit befattning med, förklaras helt eller delvis förver­

kat till kronan. Innehar han icke längre ämnet eller föreningen, må i stälr

let värdet förklaras förverkat. Samma lag vare beträffande ämne eller annat

som någon i strid med vad i 3 § stadgas utfört eller sökt utföra ur riket. •

9 §.

Den som underlåter att ställa sig till efterrättelse vad tillsynsmyndigheten

med stöd av 6 § fordrar eller föreskriver eller ock i fall som i nämnda para­

graf avses uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar tillsynsmyndigheten,

oriklig uppgift, straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex månader,

10 §.

<rr

Har någon underlåtit att ställa sig till efterrättelse villkor, som avses i 4 §,

eller att efterkomma anfordran eller föreskrift, som tillsynsmyndigheten

meddelat med stöd av 6 §, äger tillsynsmyndigheten förelägga lämpligt vi

11 §.

Den som har eller haft att utöva tillsyn å efterlevnaden av denna lag eller

med stöd av lagen meddelade villkor eller föreskrifter eller anlitats so

biträde vid tillsynsverksamhetens utövande eller som eljest tagit befa_

ning med ärende, som avses i denna lag, må ej röja eller obehörigen nyttj

jTkeshemlighet, som därigenom blivit känd för honom, och ej heller, dä

det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa arbetsförfarande elle

affärsförhållande, vilket sålunda blivit honom kunnigt. Bryter någon här­

emot, straffes med dagsböter eller fängelse.

12 §.

Brott som avses i 7 eller 9 § må ej åtalas av allmän åklagare, där det ej

av tillsynsmyndigheten anmäles till åtal.

Brott som i 11 § sägs må åtalas av allmän åklagare allenast efter angi­

velse av målsägande.

13 §.

.

över beslut av myndighet enligt denna lag må klagan föras hos Konung­

en genom besvär, som skola ingivas till handelsdepartementet.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall lända till efterrättelse utan hinder äv

förd klagan, där ej annorlunda förordnas.

¬

background image

306 och 307

685

14 §.

De föreskrifter som finnas erforderliga för tillärapningen av denna lag

: meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1956, men redan dessförinnan må med­

delas beslut om tillstånd som avses i lagen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

' visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 juni 1956.

GUSTAF ADOLF

C i

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.