SFS 1972:179

720179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:179 Lag

Utkom från trycket

den 6 jun i 1972

414

om ändring i ato menergilagen (1956: 306);

given Stockholms slott den 19 maj 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 3 § atomenergilagen (1956: 306) skall

ha nedan angivna lydelse.

3 § Ej må utan tillstånd av Konungen eller myndighet som Konungen

bestämmer ur riket föras ämne eller förening som avses i 1 §, mineral
med halt av sådant ämne, vad som framställts av sådant ämne eller vara

i vilken s ådant ämne ingår.

Konungen kan föreskriva att utförsel av utrustning eller material som

har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning, använd­
ning eller framställning av särskilt klyvbart material ej får äga rum utan

tillstånd av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft dagen efter den då lagen enligt därå medde­

lad uppgift utkommit av trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

RUNE B. JOHANSSON

(Industridepartementet)

» Prop. 1972:41, NU 19, rs kr 127.

225^:

cP-

rDpiiP

lEiiGÉ

iCE

E3tS

'U)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.