SFS 1975:706

750706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975; 706

om ändring i atomenergilagen (1956:306);

utkom från trycket
den 3 sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om atomenergilagen

(1956:306)2

dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 -3 och 5 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 11-13 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

11 §2 Den som har eller h aft att utöva tillsyn å efterlevnaden av denna lag
eller med stöd av lagen meddelade villkor eller föreskrifter eller anlitats

som biträde vid tillsynsverksamhetens utövande eller som eljest tagit be­
fattning med ärende, som avses i de nna lag, må ej röja eller obehörigen

nyttja yrkeshemlighet, som därigenom blivit känd för honom, och ej heller,

där det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa arbetsförfarande el­
ler affärsförhållande, vilket sålunda blivit honom kunnigt.

12

Brott som avses i 7 eller 9 § må ej åtalas av allmän åklagare, där det ej

av tillsynsmyndigheten anmäles till åtal.

' Prop. 1975; 78, JuU 22, rskr 212.

2 Senaste lydelse av

1 § 1960:282

3 § 1972:179.

' Senaste lydelse 1964: 209.

* �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1399

¬

background image

SFS 1975: 706

13 § Talan mot beslut av myndighet enligt denna lag föres hos regering en

genom besvär.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall lända till efterrättelse utan hinder av

förd klagan, där ej annorlunda forordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 197 6.

På regeringens vägnar

BENGT NORLING

H. L. Svahn

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.