SFS 1978:281

780281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:281

Lag

Utkom från trycket

den 6juni 1978

474

om ändring i atomenergilagen (1956:306);

utfärdad den 25 maj 197 8.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 2 § atomenergilagen (1956:306)

skall ha nedan angivna lydelse.

2 §2 Utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestä m­

mer må ej någon uppföra, innehava eller driva atomreaktor eller anlägg­

ning för bearbetning av ämne eller förening som avses i 1 §. Detsamma g äl­
ler i fråga om anläggning för bearbetnin g, lagring eller förvaring av använt

' Prop. 1977/78:138, NU 62, rskr 330.

^ Senaste lydelse 1975:706.

¬

background image

atombränsle eller radioaktivt avfall som uppkommer vid användning av

SFS 1978:281

atombränsle eller vid bearbetning av använt atombränsle.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1978.
De nya bestämmelserna skall icke tillämpas i fråga om uppförande och

innehav av anläggning, om uppförandet har påbörjats före ikraftträdandet

eller anläggningen innehas vid ikraftträdandet.

Den som vid ikraftt rädandet driver anläggning som avses i 2 § andra me­

ningen och som ej omfattas av tillstånd enligt 2 § i dess äldre lydelse får,
under förutsättning att ansökan om tillstånd görs före utgången av år 1979,

fortsätta att driva anläggningen utan tillstånd till dess ansökningen har slut­
ligt prövats.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

H. L. Svahn

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.