SFS 1981:669

810669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:669

om finansiering av framtida utgifter för använt

Utkom från trycket

kärnbränsle m. m.;

den 30juni i98i

utfärdad den 18 juni 1981.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs följande.

1 § Den som har tillstånd enligt ato menergilagen (1956:306) att inneha

eller driva en kärnreaktor för kraftproduktion (reaktorinnehavaren) skall
svara för att

1. i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från

detta hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt,

2. reaktoranläggningen avvecklas och rivs på ett säkert sätt och
3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs och de åtgärder i

övrigt vidtas som behövs för att vad som föreskrivs i 1 och 2 skall kunna

fullgöras.

2 § Utöver de kostnader som följer av reaktorinnehavarens skyldighet
enligt 1 § svarar han även för de kostnader som staten har för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i

1 §3,

2. pröva frågor som avses i 5 § andra st ycket eller 10 § och
3. övervaka och kontrollera slutförvar.

3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare

upprätta eller låta upprätta en plan för den forsknings- och utvecklings­
verksamhet och de övriga åtgärder som anges i 1 §. Planen skall dels inne­
hålla en översikt över samtliga de åtgärder som kan bli behövliga, dels när­
mare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst

fem år. Planen skall årligen ses över.

Planen skall varje år insändas till regeringen eller den myndighet som re­

geringen bestämmer.

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall upprätta en plan för
de åtgärder som avses i 2 § 1 och 3.

5 § För att säkerställa att medel finns tillgängliga för att betala de kostna­

der som följer med reaktorinnehavarens skyldighet enligt 1 § och de kost­

nader som av ses i 2 § skall reaktorinnehavaren årligen, så länge reaktorn
är i dri ft, erlägga en avgift till sta ten. Såvitt angår kostnaderna för hante­

ring och slut förvaring av använt kärnbränsle skall skyldigheten att betala

avgift avse de kostnader som är förenade med bränslet sedan detta har

förts bort från reaktoranläggningen. Avgiften utgår i förhå llande till den
från reaktoranläggningen l evererade energin.

Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av rege­

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

'Prop. 1980/81:90 (bil. 1). NU 60. rskr 38 1.

1235

* f .

'

'i.

¬

background image

. v • >. J

y'

SFS 1981:669

Den årliga avgiften skall bestämmas så att de sammanlagda avgiftsbelop-i

pen som erläggs under reaktorns drifttid täcker de kostnader som avses i

första stycket.

6 § Den årliga avgiften bestäms med ledning av de planer som avses i 3

och 4 §§ och med hänsyn till de beräk nade utgifterna för åtgärder som av­
ses i 1 och 2 §§. I fråga om åtgärder som avses i I § skall härvid beak tas ti­

digare vidtagna åtgärder för omhändertagande av använt kärnbränsle och

radioaktivt avfall som härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffen­
het och övriga omständigheter som kan påverka avgiftsberäkningen.

Om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas till

grund för avgiftsberäkningen, bestäms avgiften till skäligt belopp.

7 § Avgiften skall inbetalas till den myndighet som regeringen bestäm­

mer. Avgiftsmedlen skall av myndigheten sättas in på räntebärande konto i

riksbanken. Upplupen ränta skall läggas till kapitalet .

8 § Av avgifter som en reaktorinnehavare betalat in kan lån meddelas

reaktorinnehavaren. För sådant lån skall ställas säkerhet.

På lå net utgår ränta som svarar mot lägst den inlåningsränta som riks­

banken erlägger för där insatta avgiftsmedel. Räntan sätts in på konto som

sägs i 7 § och läggs till kapitale t.

Lånet skall i övrigt förenas med de villkor som behövs för att säkerställa

att medel finns tillgängliga för ändamål som avses i 9 §.

9 § Avgifter som en in nehavare av en reaktor betalat in får användas för

att ersätta reaktorinnehavaren för hans kostnader för åtgärder som avses i

1 § med den begränsning som följer av 5 § första stycket andra meningen

och för att bestrida statens kostnader för åtgärder enligt 1 och 2 §§ hänför­

liga till reaktorn eller förenade med bränsle som använts i rea ktorn.

10 § Frågor om kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet,

övervakning och kontroll av slutförvar, utlåning till reaktorinnehavaren av

inbetalade avgifter och villkoren för s ådant lån samt användande av inbe­

talade avgifter prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

11 § Reaktorinnehavaren skall på anfordran lämna de upplysningar och

tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myn­

dighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgift enligt 5 §

andra stycket och pröva frågor som avses i 10 §. I den mån det behövs för

nyss angivna ändamål skall reaktorinnehavaren på anfordran även lämna
tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioak­
tivt avfall som h ärrör från detta förvaras eller hanteras.

12 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig upp­

gift eller på annat s ätt åsidosätter sina skyldigheter enligt 11 § döms till bö­
ter, om ej gärningen är belagd med straff i brot tsbalken.

1236

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Bestämmelserna i 5 § första styc-

SFS 1981:669

ket tillämpas första gången för kalenderåret 1982.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

INGEMAR ELIASSON

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.