SFS 1984:3

840003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:3

Lag

Utkom från trycket

oHi kämteknisk verksamhet;

den 24 januari 1984

Utfärdad den 12 januari 198 4.

*

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs följande.

>

Inledande bestämmelser
1 § Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet.

Med sådan verksamhet avses
1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning med kärnämn e eller kärnavfall,

3. införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall,
4. utförsel ur riket av

a. kärnämne eller mineral med halt av s ådant ämne,

b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilke n sådant ämne

ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordning­

ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller

som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kärnladdningar, i v

den utsträckning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka sådan

utrustning eller sådant material som avses i 4 c och som tillverkas inom
riket, i den utsträc kning regeringen föreskriver.

2§ I denna la g avses med

1. kärnteknisk anläfif>ninf,':

a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),

b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan

ske. såsom forskningsreaktor.

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, lag-

ring eller slutlig förvaring av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring

av kärnavfall.

24

' Prop, 1983/84;60, NU 1 7. rskr 135.

t*

¬

background image

' jikärnämne:

SFS 1984:3

„ ' Éi. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för

, -Ut vinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne

^ ingår.

b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle

eller förening i vilk en sådant ämne ingår, och

c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförv ar.
3. kärnavfall:

a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförv ar.

b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning eller

•- -material eller annat som har blivit radioaktivt förorenat i en sådan anlägg­

ning, och

c. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas.

Grundläggande bestämmelser

3 § Kärnteknisk verksamhet skall bedrivas på sådan t sätt att kraven på

säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1958: 110).

4 § Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet skall upprätthållas genom att
de åtgärder vidtas som krävs för att

1. förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt hand­

lande eller annat som kan leda till en radiologisk oly cka, och

2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.

Tillståndsplikt m. m.

! 5 § För kär nteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor

om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen

I

bestämmer.

:

I fråga om kärnämne eller kärnavfall i små mängder eller med låga halter

;

av radioaktivitet kan regeringen i förordning meddela föreskrifter om till­

stånd för envar eller för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar, institu-

s

tioner eller företag att använda ämnet eller avfallet i undervi snings- eller

1

forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller

kommersiella ändamål.

6 § Utöver tillstånd enligt 5 § krävs särskilt tillstånd av regeringen för att
en kärnkraftsreaktor första gången skall få tillföras kärnämne så att en
självunderhållande kärnreaktion kan ske.

1

Tillstånd lämnas enda st om r eaktorns innehavare har

1. visat att det för hantering och slutlig förvaring av använt kärnbränsle

och radioaktivt avfall som härrö r från detta finns en metod som kan godtas

med hänsy n till säker het och strålskydd, och

2. företett ett program för den forsknings- och utvecklingsverksamhet

som behövs för att i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
som härrör från detta skall kunna hanteras och slutförvaras på ett säkert
sätt.

25

¬

background image

SFS 1984:3

7 § Ett tillstånd får begränsas tilf att avse viss tid.

Tillståndsvillkor m. m.
8 § När ett tillstånd meddelas eller under ett tillstånds giltighetstid får

uppställas sådana villkor som behövs med hänsyn till säkerh eten.

9 § I fråga om ano rdningar för kärnteknisk verksamhet som är av bety­
delse från säkerhetssynpunkt får regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer meddela föreskrifter om provning, kontroll eller besikt­
ning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om avgifter för sådan provning, kontroll eller besikt­
ning.

Allmänna skyldigheter för tillståndshavare

10 § Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall svara för att

de åtgärder vidtas som behövs för

1. att med hänsyn till verksamhe tens art och de förhållanden under vilka

den bedrivs upprätthålla säkerheten,

2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkom­

met kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på nytt,

och

3. att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksam­

heten inte längre skall bedrivas.

11 § Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor
skall, utöver vad som sägs i 10 §, svara för att den allsidiga forsknings- och

utvecklingsverksamhet bedrivs som behövs för att vad som föreskrivs i
10 § 2 och 3 skall kunna fullgöra s.

12 § Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor

skall i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta ett

program f ör den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och de

övriga åtgärder som anges i 10 § 2 och 3 och 11 §. Programmet skall dels

innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels

närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om
minst sex år. Programmet skall med början år 1986 vart tredje år insändas
till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att

granskas och utvärderas.

13 § I fråga om skyldighet för en reaktorinnehavare att svara för vissa

kostnader som staten har och att erlägga en årlig avgift till staten finns
bestämmelser i lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för

använt kärnbränsle m. m.

14 § Om ett tillstånd återkallas eller ett tillstånds giltighetstid går ut,

kvarstår skyldigheterna enligt 10 § till dess de fullgjorts eller befrielse frå n

26

dem medgivits. Befrielse kan medges av regeringe n eller av den myndig het
som regeringen be stämmer.

¬

background image

/

u'-i

Återkailelse av tillstånd

SFS 1984:3

15 § Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan å terkallas av
den som har meddelat tillståndet om

1. villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av 8 eller 9 § i något

väsentligt avseende inte iakttas.

2. vad som föreskrivs i 11 eller 12 § inte iakttas och det föreligger

synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt, eller

3. det i annat fall föreligger synnerlig a skäl från säkerhetssynpunkt.

Tillsyn
16 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före­
skrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som

regeringen bestämmer.

17 § En tillståndshavare skall på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

som behövs för tillsynens utövande, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kärnteknisk

verksamhet bedrivs, i den omfattn ing som behövs för tillsynens utövande.

18 § Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs för att

trygga efterlevnaden av denna lag eller av villkor eller föreskrifter som
uppställts med stöd av lagen.

Offentlig insyn
19 § Den som har tillstånd att driva en kärnkraftsreaktor eller en anlägg­

ning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av kärnavfall eller av
kärnämne som inte skall an vändas på nytt är skyldig att ge lokal säkerhets­
nämnd. som regeringen bestämmer, insyn i säkerhe ts- och strålskyddsar­
betet vid anläggninge n.

20 § Insynen skall göra det möjligt för nämnden att inhämta information
om det säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid
en anläggning som avses i 19 § och ställa samman material för att informe­

ra allmänheten om detta arbete.

21

Tillståndshavaren skall på begäran av nämnden

1. lämna nämnden upplysningar om tillgängli ga fakta och låta nämnden

ta del av tillgänglig a handlingar, allt i den mån det behövs för att nämnden
skall kunna fullgöra vad som ang es i 20 §. och

2. ge nämnden tillträde till och förevisa anläggningar eller platser, om

det behövs för att nämnden skall få innebörden av upplysningar eller

handlingar som utlämnas enligt I belyst och tillträdet är förenligt med

gällande säkerhetsföreskrifter.

27

¬

background image

SFS 1984:3

Ansvarsbestämmelser m. m.

22 § Den som inte följer vad som för eskrivs i 10 -12 § eller med stöd av
denna lag uppställda villkor eller föreskrifter eller som inte efterkommer '

vad tillsynsmyndigheten har begärt eller beslutat med stöd av 17 eller 18 §. "

far av myndigheten föreläggas vite.

23 § Beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos

regeringen genom be svär.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall gälla omedelbart, om inte annat

bestäms.

24 § Beslut av en lokal säkerhetsnämnd om begäran enligt 21 § får
överklagas hos länsrätten genom besvär.

25 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 8 eller bryter

mot 6 8, eller

2. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av den­

na lag.

I fråga om olovlig införsel av kärnämne eller kärnavfall eller olovlig

utförsel av kärnämne eller annat som avses i 1 8 4 eller försök därtill gäller

dock lagen (1960:4 18) om straff för varusmuggling.

26 8 Kärnämne eller kärnavfall som någon utan tillstånd enligt 5 8 för­
värvat, innehaft, överlåtit, hanterat, bearbetat, transporterat eller annars
tagit befattning med kan förklaras helt eller delvis förverkat, om det inte är
uppenbart obilligt. Innehar han inte längre ämnet, får i stället värdet

förklaras förverkat.

27 8 Den som inte fullgör vad tillsynsmyndigheten begär eller beslutar
med stöd av 17 eller 18 8 eller vad den lokala säkerhetsnämnden begär med

stöd av 21 8 eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar myn­
digheten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i

högst sex m ånader.

28 8 Den som har åsidosatt vitesföreläggande döms inte till straff enligt
denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

29 8 Brott som avses i 25 8 första stycket eller 27 8 vad gäller beslut av
tillsynsmyndigheten får åtalas av allmän åklagare endast om det anmäls till

åtal av tillsynsmyndigheten.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den I februari 1984 .

2. Genom denna lag upphävs lagen (1956; 306) om rätt att utvinna atom­

energi m.m. (atomenergilag), lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att

2g

tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m, m., lagen (1979: 335) om förbud mot att

¬

background image

cl«

''\inder viss tid till föra kärnreaktorer kärnbränsle och lag en (1980:1123) om

SFS 1984:3

' offentlig insyn i säke rhetsarbetet vid kär nkraftverken.

Bestämmelserna i 4 § lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor

kärnbränsle, m. m. och 2 § lagen om förbud möt att under viss tid tillföra
kärnreaktorer kärnbränsle skall fortfarande gälla intill utgången av år 1989.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersa tts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

4. Tillstånd samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av

atomenergilagen skall anses ha meddelats enligt m otsvarande bestämmelse
i d en nya lagen.

5. I mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas äldre bestämmelser. Ansökan om tillstånd enligt lagen
om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m., som har
getts in men in te avgjorts före den nya lagens ikraftträdande, skall dock

prövas enligt den nya lagen.

6. Bestämmelserna i 11 § vad gäller kravet på allsidighet i forsknings-

och u tvecklingsverksamheten och i 12 § gäller inte innehavare av sådant

tillstånd som före lagens ikraftträdande har begränsats till att avse viss tid

så länge begränsningen gäller. Tillståndshavaren kan d ock under tillstån­
dets giltighetstid hos regeringen eller den myndighet som regeringen be­
stämmer anmäla att han åtar sig att fullgöra vad som föreskrivs i 12 § . Den

bestämmelsen gäller i så fall från och med dagen fö r anmälan.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BIRGITTA DAHL

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.