SFS 1986:1260

861260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1260 Lag

Utkom från trycket

OHi ändHng 1 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § lagen (1984; 3) om kärntek­

nisk verksamhet skall ha följande lydelse.

24 § Beslut av en lokal säkerhetsnämnd om begäran enligt 21 § får över­

klagas hos länsrätten genom besvär.

Besvärshandlingen tillställs länsrätten och skall ha kommit in inom tre

veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om handlingen kommit
in för sent skall rätten avvisa den. Besvärshandlingen skall dock inte

avvisas, om förseningen beror på att nämnden har lämnat klaganden en
felaktig underrättelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen
avvisas, om den inom besvärstide n har kommit in til l nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 7.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

2234

Prop. 1986/87: 39, KU II. rskr. 59.

/⬢

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.