SFS 1987:3

870003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:3

Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;

den 21 januari 1987

utfärdad den 8 januari 198 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,5 och 6 §§ lagen (1984: 3) om

kärnteknisk verksamhet skall ha följande lydelse.

\ 1 § Denna lag gäller kärnteknisk v erksamhet, m. m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,
2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning me d kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall,

4. utförsel ur riket av

16

' Prop. 1986/87:24, NU 13, rskr. 98.

¬

background image

a. kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne,

SFS 1987:3

b. vad som ha r framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne

ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordning­

ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller
som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kärnladdningar, i
den utsträckning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka sådan

utrustning eller sådant material som avses i 4 c och som tillverkas inom
riket, i den utsträckning regeringen föreskriver.

5 § För kärnteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor

om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer. Tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får inte meddelas.

I fråga om kärnämne eller kärnavfall i små mängder eller med låga halter

av radioaktivitet kan regeringen i förordning meddela föreskrifter om till­
stånd för envar eller för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar, institu­
tioner eller företag att använda ämnet eller avfallet i unde rvisnings- eller

forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller

kommersiella ändamål.

6 § Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, bestäl­
la utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att
inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Miljö- och energidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.