SFS 1988:223

880223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:223

Utkom från trycket

den 25 maj 1 988

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 19 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärntek­

nisk verk samhet skall ha följande lydelse.

3 § Kärnteknisk verksamhet skall bedrivas på sådant sätt att kraven på

säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Miljö- och energidepartementet)

' Prop. 1987/88:88. JoU 19, rskr. 234.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.