SFS 1989:323

890323.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:323 Lag

Utkom från trycket

OUl

ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk

den 6 juni 1989

Verksamhet;

428

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 19 § lagen (1984:3) om kärntek­

nisk verksamhet skall ha följande lydelse.

19 § Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning
som avses i 2 § 1 a eller 1 b eller en anläggning for framställning, hante­

ring, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kämav-

Prop. 1988/89: 100 (bil. 16), NU25, rskr, 273,

^li-a

*Mi

^1

¬

background image

jfäll är sk yldig att ge lo kal säkerhetsnämnd, som rege ringen bestämmer,

SFS 1989:323

insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen.

Denna lag träder i kraft den I juli 19 89.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Miljö- och energidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.