SFS 1990:238

900238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:238 Lag

^

Utkom från trycket

oiH ändring I la gen (1984:3) om kärnteknisk

den 30 maj 1990

Terksamhet;

utfärdad den 17 maj 1990.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om käm- ^

teknisk verksamhet

dels att 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i la gen skall införas en ny paragraf, 30 §, och före denna en ,

ny rubrik av följande lydelse.

9

I fråga om anordningar för kärnteknisk verksamhet som är av

betydelse från säkerhetssynpunkt får reg eringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om provning, kontroll eller

besiktning.

Avgifter

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna

lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

334

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson

(Miljödepartementet)

' Prop. 1989/90:100 (bil. 16), JoU 15, rskr. 196 .

' Ändringen innebär att andra stycke t upphävs.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.