SFS 1992:1536

921536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1536 Lag

utkom från trycket

ODi ändring 1 lagen (1984:3) om kärnteknisk

den 30 december 1992 verksamhet;
Omtryck

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lag en (1984:3) om kärn­

teknisk verksamhet

dels att 1�5, 12-13, 16 -19, 25, 28 och 29 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skal l införas fyra nya paragrafe r, 2 a, 5 a, 5 b och

25 a §§, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från oeh med den dag då

denna lag träder i kraf t.

Inledande bestämmelser

1

Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m. m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

' Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NUI 1, rskr. 1992/93:136.

3684

^ Senaste lydelse 1987:3.

¬

background image

3. införsel till riket och utförsel ur riket av kärnämne eller kärnavfall,

SFS 1992:1536

4. utförsel ur riket av
a. mineral med halt av kärnämne,
b. vad som har framställt s av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne

ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iord ning­

ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller
som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kärnladdningar, i
den utsträckning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtels e från svensk myndighet, svenskt företag

eller den som är bosatt eller stadigva rande vistas här i riket till någon i
utlandet av rätt att tillverka sådan utrustning eller sådant materi al som
avses i 4 c, i den utsträckning regeringen föreskriver. Lag (1992:1536).

2 § I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:

a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kämkraftsreaktor),

b. ann an anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan

ske, såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, för­

varing som avse s bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (la g­
ring) av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutför varing av

kärnavfall,

2. kärnämne:

a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för

utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne
ingår,

b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle

eller förening i vilken sådant ämne ingår, och

c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,

3. kärnavfall:
a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,

b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som

inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis­
nings- eller forskni ngssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella ändamål,

c. material eller ann at som har tillhört en kärnteknisk anläggning och

blivit radioaktivt förorenat samt inte längre skall användas i en sådan
anläggning, och

d. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas. Lag

(1992:1536).

2 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om kärnämne eller kärnavfall föreskriva om undantag från denna lag

eller vissa bestäm melser i lagen, i den utsträckning det kan ske utan att

syftet med lagen åsidosätts. Lag (1992:1536).

3685

¬

background image

\

SFS 1992:1536

Grundläggande bestämmelser

3 §' Kärnteknisk verksamhet skall bedrivas på sådant sätt att kraven på
säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen och obehö­

rig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt

kärnbränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som
ingår i överenskommelser som avses i första stycket.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220). Lag

(1992:1536).

4 § Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet skall upprätthållas genom

att de åtgärder vidtas som krävs för att

1. förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlan­

de eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och

2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter

om åtgärder som avses i första stycket. Lag

(1992:1536).

Tillståndsplikt m. m.

5 §'' För kärnteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor

om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

En tillståndshavare får efter godkännande av regeringen eller den myn­

dighet som regeringen bestämmer uppdra åt någon annan att vidta åtgär­
der som enligt denna lag skall utföras av tillståndshavaren.

Såvitt avser de åtgärder som godkännandet omfattar är även uppdrags­

tagaren att anse som tillståndshavare vid tillämpning av 10 och 17-29 §§.

Lag (1992:1536).

5 a § Tillstånd att uppföra en kämkraftsreaktor får inte meddelas.

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt

kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan
kärnteknisk verksamhet i e tt annat land. Tillstånd får medges endast om
det finns synnerliga skäl oc h genomförandet av det program som avses i

12 § inte försvåras. Lag (1992:1536)

5 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att det i är enden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning .ay.en

planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds i nverkan på mil jön och

hälsan. Lag (1992:1536).

3686

' Senaste lydelse 1988:223.

*⬢ Senaste lydelse 1987:3.

¬

background image

6 § Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, bestal-

SFS 1992:1536

la utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att
inom landet uppföra en kämkraftsreaktor. Lag (1987:3).

1 § Ett tillstånd får begränsas till att avse viss tid.

Tillståndsvillkor m.m.

8 § När ett tillstånd meddelas eller under ett tillstånds giltighetstid får

uppställas sådana villkor som behövs med hänsyn till säkerheten.

9 § I fråga om anordningar för kärnteknisk verksamhet som är av bety ­

delse frå n säkerhetssynpunkt får regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer meddela föreskrifter om provning, kontroll eller besikt­
ning. Lag (1990:238).

Allmänna skyldigheter for tillståndshavare

10 § Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall svara för att

de åtgärder vidtas som behövs för

1. att med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka

den bedrivs upprätthålla säkerheten,

2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkom­

met kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på nytt,

och

3. att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamhe­

ten inte längre skall bedrivas.

11 § Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor

skall, utöver vad som sägs i 10 §, svara för att den allsidiga forsknings- och

utvecklingsverksamhet bedrivs som behövs för att vad som föreskrivs i
10 § 2 och 3 skall kunna fullgöras.

12 § Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor

skall i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta
ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och
de övriga åtgärder som anges i 10 § 2 och 3 och 11 §. Programmet skall dels
innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövl iga, dels

närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om
minst sex år. Programmet skall vart tredje å r insändas till regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas.

I sam band med granskningen och utvärderingen får såd ana villkor ställas

upp som behövs avseende den fortsatta forsknings- och utvecklingsverk­

samheten. Lag (1992:1536).

13 § I fråga om skyldighet för en reaktorinnehavare att svara för vissa

kostnader som staten har och a tt erlägga en årlig avgift till staten finns
bestämmelser i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för

använt kärnbränsle m. m. Lag (1992:1536).

3687

¬

background image

SFS 1992; 1536

14 § Om ett tillstånd återkallas eller ett tillstånds giltighetstid går ut,

kvarstår skyldigheterna enligt 10 § till dess de fullgjorts eller befrielse från
dem medgivits. Befrielse kan medges av regeringen eller av den myndighet

som regeringen bestämmer.

�&terkallelse av tillstånd

15 § Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan återkallas av

den som har meddelat tillståndet om

1. villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av 8 eller 9 § i något

väsentligt avseende inte iakttas,

2. vad som föreskrivs i II eller 12 § inte iakttas och det föreligger

synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt, eller

3. det i annat fall föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt.

Tillsyn

16 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före­

skrifter som meddelats med stöd av lagen samt övervakning och kontroll

av slutförvar utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag
(1992:1536).

17 § En tillståndshavare skall på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

som behövs för tillsynen, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kärnteknisk

verksamhet bedrivs för undersökningar och provtagningar, i den omfatt­

ning som behövs för tillsynen.

En tillståndshavares skyldigheter enligt första stycket gäller i den ut­

sträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regering­
en bestämmer även gentemot den som utsetts som övervakare av att de
förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att
förhindra spridning av kärnvapen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag

(1992:1536).

18 § Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs samt

meddela tillståndshavaren de förelägganden och förbud som behövs i

enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har medde­
lats med stöd av lagen skall följas.

Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller

enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten låta vidta åtgär­
den på hans bekostnad. Lag (1992:1536).

3688

OfiFentlig insyn

19

Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning

som avses i 2 § 1 a eller 1 b eller en anläggning för framställning, hante-

' Senaste lydelse 1989; 323.

¬

background image

ring, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnämne elle r kärnavfall

SFS 1992:1536

är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i

säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anlägg ningen. Lag (1992:1536).

20 § Insynen skall göra det möjligt för nämnden att inhämta informa­
tion om det säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras

vid en anläggning som avses i 19 § och ställa samman material för att

informera allmänheten om detta arbete.

21 § Tillståndshavaren skall på begäran av nämnden

1. lämna nämnden upplysningar om tillgängliga fakta och låta nämnden

ta del av tillgängliga handlingar, allt i den mån det behövs för att nämnden

skall kunna fullgöra vad som anges i 20 §, och

2. ge nämnden tillträde till och förevisa anläggn ingar eller platser, om

det behövs för att nämnden skall få innebörden av upplysningar eller

handlingar som utlämnas enligt 1 belyst och tillträdet är förenligt med

gällande säkerhetsföreskrifter.

Ansvarsbestämmelser m. m.
22 § Den som inte följer vad som föreskrivs i 10 �12 § eller med stöd av
denna lag uppstäl lda villkor eller föreskrifter eller som inte efterkommer
vad tillsynsmyndigheten har begärt eller beslutat med stöd av 17 eller 18 §,
får av myndigheten föreläggas vite.

23 § Beslut av tillsynsmyndigheten enlig t denna lag får överkl agas hos
regeringen genom besvär.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall gälla omedelbart, om inte annat

bestäms.

24 § Beslut av en lokal säkerhetsnämnd om begäran enligt 21 § får
överklagas hos länsrätten genom besvär.

Besvärshandlingen tillställs länsrätten och skall ha ko mmit in inom tre

veckor från den dag kl aganden fick de l av b eslutet. Om handlingen kom­
mit in för sent skal l rätten avvisa de n. Besvärshandlingen skall dock inte

avvisas, om förseningen beror på a tt nämnden har lämnat klaganden en

felaktig underrättelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen

avvisas, om den inom besvärstiden har kommit in till nämnden. Lag

(1986:1260).

25 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § eller 5 a §

andra stycket eller bryter mot 6 §, eller

2. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av gro v oaktsamhet bryter mot 10 §

döms till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1992:1536).

3689

¬

background image

\

SFS 1992:1536

25 a § Har någon med uppsåt begåt t brott enligt 25 § och är brottet att
anse som grovt skall han dömas till fängelse i lägst sex månader och högst
fyra år.

Vid bedömning av om brottet är grov t skall särslcilt beaktas o m det

avsett en verksamhet, ett ämne eller en produkt av särskilt farligt slag eller
om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art. Lag (1992:1536).

26 § Kärnämne eller kärnavfall som någon utan tillstånd enligt 5 § för­
värvat, innehaft, överlåtit, hanterat, bearbetat, transporterat eller an nars

tagit befattning med kan förklaras helt eller delvis förverkat, om det inte är
uppenbart obilligt. Innehar han inte längre ämnet, får i stället värdet

förklaras förverkat.

27 § Den som in te fullgör vad tillsynsm yndigheten begär eller beslutar
med stöd av 17 eller 18 § elle r vad den lokala säkerhetsn ämnden beg är
med stöd av 21 § eller som uppsåtligen eller av grov oaktsa mhet lämnar

myndigheten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängel­

se i högst sex månader.

28 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vites­

förbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet. Lag (1992:1536).

29 § Till ansvar enligt denna l ag döms inte om gärningen är ringa. Till
ansvar döms inte heller om strängare st rafiF för gärningen kan dömas ut
enligt brottsbalken eller om ansvar kan dömas ut enli gt lagen (1960:418)
om straff för varusmuggling. Lag (1992:1536).

Avgifter Lag (1990:238)

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna

lag. Lag (1990:238).

övergångsbestämmelser^

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.
2. Genom denna lag upphävs lagen (1956:306) om rätt att utvinna

atomenergi m.m, (atomenergilag), lagen (1977:140) om sär skilt tills tånd
att tillföra kämreaktor kärnbränsle, m.m., lagen (1979:335) om förbud

mot att under viss tid tillföra kämreaktorer kärnbränsle och lagen

(1980:1123) om offentlig insyn i säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken.

Bestämmelserna i 4 § lagen om särsk ilt tillstånd att tillföra kämr eaktor

kärnbränsle, m. m. och 2 § lagen om förbud mot att under viss ti d tillföra

kämreaktorer kärnbränsle skall fortfarande gälla intill utgången av år
1989.

3690

"Till 1984:3.

¬

background image

3. Förekommer i lag eller ann an författning hänvisning till föreskrift

SFS 1992:1536

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

4. Tillstånd samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av

atomenergilagen skall anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelse
i den nya lagen.

Denna lag"' träder i kraft den 1 januari 1993 .
Har den som har tillstånd till innehav eller drift av en kärnteknisk

anläggning före ikraftträdandet uppdragit å t annan att svara för driften
eller delar av driften, skall sådant godkännande som avses i 5 § anses

föreligga.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­
departementet)

'1992:1536.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.