SFS 1964:209

640209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 209

Lag

om ändrad lydelse av 7 ocli 11 §§ atomenergilageii

den 1 juni 1956 (nr 306);

given Stockholms slott den 20 mars 1964,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåd e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: alt Vi, med riksdagen^, f unnit

gott förordna, att 7 och 11 §§ atomenergilagen den 1 juni 19502 skola er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

7 §-

Bryter någon mot vad i 1 eller 2 § stadgas eller iakttager han icke ^ill-

lior som meddelats med stöd av 4 §, domes till dagsböter eller fängelse i

högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år.

Angående påf öljd för olovlig utförsel av ämne eller annat som avses i 3 §

och för försölc därtill stadgas i lagen om s traff för varusmuggling.

11 §•

Den som har eller haft att utöva tillsyn å efterlevnaden av denna lag

eder med stöd av lagen meddelade villkor eller föreskrifter eller anlitats

som b iträde vid tillsynsverksamhetens utövande eller som eljest ta^t be-

med ärende, som avses i denna lag, må ej röja eller obehörigen

yrkeshemlighet, som därigenom blivit känd för honom, och ej hel-

Jer, dä r det ej kan anses påkallat i tjänstens intresse, yppa arbetsförfa­

rande eller affärsförhållande, xdlket sålunda blivit honom kunnigt. Brjder

öOn här emot, domes till dagsböter eller fängelse i högst ett år.

lag träder i kraft den 1 januari 1965.

1

1^04:10; L'U 3; Rskr 79.

^

naste lydelse av 7 5 se 1960:422.

^^8000, Suensk författningssamling 19$^, Nr 2G3—S38

¬

background image

1964 • Nr 209 ocli 210

490

si" hörsamligcn ail efterrätta. Till

Dci aila som vederbör ba^

u^jerskrhit och med Vårt k '

„sso hava Vi detta me<i e:,

[>eUräfta låtit.

Stockholms slott de

^DQLF

(L. S.)

» ,s

HER^Ä^^''.

:JustitiedepartcmentctJ

^

.c

'".I

,= SpV.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.