SFS 1960:682

600682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. Nr 682

1835

Nr 682

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 1 jnni 1956 (nr 306) om rätt

att utvinna atomenergi ra. ra. (atomenergilag);

given Stockholms slott den 2 de cember 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 1 § lagen den 1 juni 1956 om rätt att utvinna atomenergi

m. m. (atomenergilag) skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

1 §•

Ej må

ämne ingår.

Vad nu

i atomrealttor.

. Om rättighet att för utvinnande av uran eller torium eller förening vari

något av dessa ämnen ingår undersöka och bearbeta samt tillgodogöra sig

mineralfyndighet gäller vad därom är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sisill

belo-äfta l åtit.

Stocldiolms slott den 2 december 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

1 Prop. 1960: 160; L'U 31; Rskr 369.

429—60702^. S vensk författningssamling 1960, Nr679—682

''vL„

¬

background image

, y

Nr 679^682 03/ .

, .

A. Norstedt iSöto.

'C'['3

ims

s:l;

--jj

"-Qi

%

r'li- •

>1.

-

c,Il

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.